PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řemeslné techniky I - B700002
Anglický název: Handicraft Techniques I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Krajíček Milan MgA.
Nikendey Václav Ing.
Holomečková Věra
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.06.2018)
Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a předmět slouží k výuce a rozvíjení řemeslných dovedností potřebných pro konzervování - restaurování. *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších kovových předmětů s důrazem na využití řemeslných technik zpracování kovů (např. odlévání chybějících dílů podle dochovaných předloh, pájení, využití kovotlačitelských, kovotepeckých, ryteckých a jiných technik zpracování kovů, metod povrchových úprav kovů např. zlacením nebo stříbřením aj.)
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (12.02.2018)

Studenti budou umět:

  • potřebné řemeslné dovednosti podle své specializace
  • využít své řemeslné dovednosti pro restaurování

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Student bude umět vytvořit grafický záznam i rekonstrukci vzoru a techniky, zvládá řemeslo ve všech jeho základních tezích a je připraven zvládnout

i jeho historické nebo regionální zvláštnosti, aplikovat postupy tradičních řemeslných technik při restaurování textilií.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.06.2018)
Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovových materiálů
Kolektiv autorů:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389.

Kolektiv autorů: Čištění kovů, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016, ISBN 978-80-87896-37-2.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů I., Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-10-5.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů II., Technické muzeum v Brně, 2015, ISBN 978-80-87896-22-8.

Metodické centrum konzervace: Povrchové úpravy železných kovů, Technické muzeum v Brně, 2012, ISBN 978-80-86413-94-5.

Metodické centrum konzervace: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Technické muzeum v Brně, 2013, ISBN 978-80-87896-00-6.

Filip J.: Umělecké řemeslo v Pravěku, Brno, 1997, ISBN 80-85436-58-2.

Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4876-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Studijní materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.06.2018)

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Základy obrábění kovů (pilování).

Odlévání kovů (formování - druhy forem).

Odlévání kovů (odlévání nízkotavitelných slitin - cín, zinek)

Odlévání kovů (formování do písku, dvoudílná forma - hliník)

Tvarování a úpravy kovů za tepla (kování, žíhání, rekrystalizace).

Dělení a tvarování kovů za studena (řezání, stáčení, válcování, protahování).

Povrchové úpravy kovů a jejich fixace (matování, pískování).

Řemeslné techniky zpracování kovů (kovotepectví, galvanoplastika).

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem

Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla

Sklo - plošné techniky - malba skla

Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž

Keramika - modelování figurální keramiky

Modelování duté keramiky

Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem

Plošné a plastické zdobení keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
  • Předtkalcovské a lidové tkaniny
  • Tkalcovské techniky
  • Paličkovaná a šitá krajka - základní a odvozené techniky
  • Paličkovaná a šitá historická krajka
  • Lidová výšivka
  • Historická výšivka
Předmět je určen k získání a zdokonalování dovedností v řemeslných technikách textilní tvorby, má charakter převážně odborně praktický a je zaměřený na rozvíjení řemeslných, výtvarných a dalších dovedností potřebných pro konzervování-restaurování objektů z textilních materiálů. Zároveň procvičuje a prohlubuje znalosti z oboru textilní technologie a terminologie a s tím související práci s odbornou literaturou.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je povinná účast na výuce a vypracování úkolů dle zadání.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha