PředmětyPředměty(verze: 865)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řemeslné techniky I - N700002
Anglický název: Handicraft Techniques I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Kmošek Jiří Ing.
Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Záměnnost : Z700002
Z//Je záměnnost pro: B700002
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)
Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a předmět slouží k výuce a rozvíjení řemeslných dovedností potřebných pro konzervování - restaurování. *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších kovových předmětů s důrazem na využití řemeslných technik zpracování kovů (např. odlévání chybějících dílů podle dochovaných předloh, pájení, využití kovotlačitelských, kovotepeckých, ryteckých a jiných technik zpracování kovů, metod povrchových úprav kovů např. zlacením nebo stříbřením aj.) Jednotlivé práce jsou vedeny pod dozorem restaurátora s licencí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

 • potřebné řemeslné dovednosti podle své specializace
 • využít své řemeslné dovednosti pro restaurování
 • zhotovit repliku podle své specializace

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)

Obor: konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

1. Povinná docházka.

2. Zhotovení práce dle zadání.

3. Vypracování a odevzdání zprávy obsahující postup práce a fotodokumentaci předmětu.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka

2. Zhotovené práce dle zadání

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování vzorků v materiálu s technickou dokumentací.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Odlévání kovů

Tvarování a úpravy kovů za tepla

Dělení a tvarování kovů za studena

Spojování kovových materiálů

Povrchové úpravy kovů a jejich fixace

Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů

Řemeslné techniky zpracování kovů (kovotlačitelství, kovotepectví, rytectví, plátování, nielování, smaltování, taušírování aj.)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
 • Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem
 • Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla
 • Sklo - plošné techniky - malba skla
 • Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž
 • Keramika - modelování figurální keramiky
 • Modelování duté keramiky
 • Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
 • Plošné a plastické zdobení keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

 • Předtkalcovské a lidové tkaniny
 • Tkalcovské techniky
 • Paličkovaná a šitá krajka - základní a odvozené techniky
 • Paličkovaná a šitá historická krajka
 • Lidová výšivka
 • Historická výšivka
Předmět je určen k získání a zdokonalování dovedností v řemeslných technikách textilní tvorby, má charakter převážně odborně praktický a je zaměřený na rozvíjení řemeslných, výtvarných a dalších dovedností potřebných pro konzervování-restaurování objektů z textilních materiálů. Zároveň procvičuje a prohlubuje znalosti z oboru textilní technologie a terminologie a s tím související práci s odbornou literaturou.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha