PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Procesy a zařízení v keramickém průmyslu - M107006
Anglický název: Processes and Equipment in the Ceramic Industry
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N107011
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se zařízeními a procesy v keramickém průmyslu od charakterizace a přípravy surovin a keramických směsí, přes tvarovací procesy až po nízko i vysokoteplotní zpracování. Za cíl si klade naučit studenty zvolit vhodná zařízení pro příslušné technologické operace a porozumět procesům při výrobě keramiky.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat základní procesy při výrobě keramiky

vybrat vhodná zařízení pro jednotlivé operace v keramických technologiích

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Hanykýř V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha 2008, ISBN978-80-86821-48-1

Z: Valenta L.: Keramická příručka, Silikátový svaz, Praha 2007, ISBN978-80-86821-46-7

D: Z: Reed J. S.: Principles of Ceramics Processing, John Wiley and Sons, Inc., New York 1995, ISBN 0-47L-5972L-X

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (22.02.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučující

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (22.02.2018)
Sylabus -

1. Procesy v keramické technologii, základní procesy přípravy keramických materiálů

2. Dělení keramiky podle různých hledisek, tradiční a inženýrská keramika, charakterizace a specifikace keramických materiálů (chemické a fázové složení, analýza povrchů, termochemické a termofyzikální vlastnosti)

3. Charakterizace částicových soustav, disperzní analýza, základní metody disperzní analýzy

4. Příprava keramických směsí - principy, charakterizace procesů, parametry procesu - zdrobňování, míchání, mísení, aglomerace

5. Dezaglomerace - zdrobňovací stroje, typy, mechanismy, účinnost, využití

6. Míchání v keramických technologiích, popis procesu, typy míchadel, užití. Mísení v keramických technologiích, popis procesu, příklady, výpočty

7. Odlučování a třídění- separace částic, filtrační procesy, typy zařízení, funkce, popis procesů, výpočty

8. Granulace, popis procesu, typy zařízení, funkce, výpočty

9. Koloidní chování vodných suspenzí a těst, mechanika částic a reologie keramických suspenzí a past, význam v keramické technologii

10. Příprava keramických hmot dané konsistence pro technologické zpracování, zpracování směsí v kapalné fázi, výpočty

11. Tvarování v keramické technologii, základní typy, význam, lisování, typy vytvářecích zařízení. Vytváření keramiky z plastických těst, extruze

13. Vytváření litím, mechanismus tvorby střepu, tlakové lití, nové směry ve vytváření keramických materiálů

14. Nízko- a vysokoteplotní zpracování keramiky, typy sušáren a pecí

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (05.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aby student mohl absolvovat klasifikaci, musí absolvovat písemnou kvalifikační zkoušku. Závěrečná zkouška je ústní a týká se obsahu celého kurzu přednášek.

Poslední úprava: Kloužková Alexandra (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha