PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Procesy a zařízení v keramickém průmyslu - N107011
Anglický název: Processes and Equipment in the Ceramic Industry
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Hamáček Jiří Ing.
Je záměnnost pro: M107006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc. (16.02.2016)
Předmět seznamuje studenty se zařízeními a procesy v keramickém průmyslu od charakterizace a přípravy surovin a keramických směsí, přes tvarovací procesy až po nízko i vysokoteplotní zpracování. Za cíl si klade naučit studenty zvolit vhodná zařízení pro příslušné technologické operace a porozumět procesům při výrobě keramiky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (10.06.2013)

Studenti budou umět:

popsat základní procesy při výrobě keramiky

vybrat vhodná zařízení pro jednotlivé operace v keramických technologiích

Literatura -
Poslední úprava: VED107 (23.11.2012)

Z: Hanykýř V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha 2008, ISBN978-80-86821-48-1

Z: Valenta L.: Keramická příručka, Silikátový svaz, Praha 2007, ISBN978-80-86821-46-7

Studijní opory -
Poslední úprava: VED107 (21.08.2013)

http://users.fsid.cvut.cz/~jiroutom/vyuka/hmp/hmp.htm

Sylabus -
Poslední úprava: VED107 (20.08.2013)

1. Procesy v keramické technologii, základní procesy přípravy keramických materiálů, tradiční a inženýrská keramika -specifikace, charakrerizace, rozdělení.

2. Charakterizace částicových soustav, disperzní analýza, matematická číselné charakteristiky, základní metody disperzní analýzy. Charakterizace a specifikace keramických materiálů (chemické a fázové složení , analýza povrchů, termochemické a termofyzikální vlastnosti).

3. Částicové soustavy s řízenou hutností, hustota, specifický povrch, struktura pórů- metody stanovení, princip.

4. Příprava keramických směsí - principy, charakterizace procesů, parametry procesu - zdrobňování, míchání, mísení, aglomerace.

5. Dezaglomerace - zdrobňovací stroje, typy, mechanismy, účinnost, využití.

6. Míchání v keramických technologiích,popis procesu, typy míchadel, užití. Mísení v keramických technologiích, popis procesu, příklady, výpočty.

7. Odlučování a třídění- separace částic, filtrační procesy, typy zařízení, funkce, popis procesů, výpočty.

8. Granulace, popis procesu, typy zařízení, funkce, výpočty.

9. Koloidní chování vodných suspenzí a těst, mechanika částic a reologie keramických suspenzí a past, reometrie. Význam v keramické technologii.

10.Příprava keramických hmot dané konsistence pro technologické zpracování, zpracování směsí v kapalné fázi, výpočty

11.Tvarování v keramické technologii, základní typy, význam, lisování, typy vytvářecích zařízení. Vytváření keramiky z plastických těst, extruze.

13.Vytváření litím, mechanismus tvorby střepu, tlakové lití, nové směry ve vytváření keramických materiálů

14.Nízko- a vysokoteplotní zpracování keramiky, typy sušáren a pecí.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED107 (23.11.2012)

Chemické inženýrství I, Základy sklářských a keramických technologií

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha