PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Přechodné kovy v organické syntéze - M110005
Anglický název: Transition Metals in Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Reakce založené na chemii přechodných kovů mají v současné době značný význam jak pro průmyslovou výrobu, tak organickou syntézu. Kurz je rozdělen na dvě části. V první se studenti seznámí se základními principy chemie přechodných kovů, s reakcemi probíhajícími v koordinační sféře přechodných kovů a s vlastnostmi běžných ligandů. Druhá část je věnována využití této chemie v některých důležitých průmyslových procesech a především v organické syntéze.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní typy reakcí, které probíhají v koordinační sféře přechodných kovů

mechanismy reakcí katalyzovaných přechodnými kovy, které jsou využívány v organické syntéze

s využitím chemie přechodných kovů samostatně navrhnout syntézu organických sloučenin

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z:L. S. Hegedus: Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules (University Science Books, Sausalito, California, 1999), 1891389041

D:Skripta: D. Dvořák: Chemie organokovových sloučenin přechodných kovů (VŠCHT 1993), 80-7080-209-X

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Dalimil Dvořák: Chemie organokovových sloučenin přechodných kovů:

http://uoch.vscht.cz/cz/download/metalika.pdf

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Formalizmus (oxidační stav, d-elektronová konfigurace, 18-elektronové pravidlo).

2. Základní typy ligandů (ligandy vázané s-vazbou).

3. Základní typy ligandů (ligandy vázané p-vazbou).

4. Reakce probíhající v koordinační sféře přechodných kovů (substituce ligandu, oxidativní adice, reduktivní eliminace, inserce, transmetalace).

5. Reakce koordinovaných ligandů s nukleofily. (Reakce h2-alkenových, h2-alkynových, h3-allylových, h4-dienových, h5-dienylových a h6-arenových komplexů.)

6. Reakce koordinovaných ligandů s elektrofily, metalacykly.

7. Homogenní katalytické reakce (hydrogenace, hydrosilylace, hydrokyanace, polymerizace alkenů a alkynů, karbonylační reakce).

8. Syntetické aplikace hydridů přechodných kovů, organokupráty.

9. Syntetické využití komplexů vzniklých insercí alkenů a alkynů.

10. Syntetické aplikace využívající oxidativní adice a následující inserce alkenu, alkynu nebo oxidu uhelnatého (#cross coupling#, Heckova reakce).

11. Syntetické využití karbonylů přechodných kovů.

12. Syntetické aplikace karbenových komplexů (reakce nukleofilních a elektrofilních karbenů, metathesa, přechodnými kovy katalyzovaný rozklad diazolátek).

13. Syntetickén využití reakcí h3-allylových komplexů přechodných kovů.

14. Využití h6-arenových komplexů přechodných kovů (komplexy Cr(CO)3 a CpFe+).

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Organická syntéza, Mechanismy organických reakcí

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování dvou seminárních testů a ústní zkoušky.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 4 112
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha