PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratoř specializace - organická chemie - M110019
Anglický název: Specialized Laboratory - Organic Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Rybáčková Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110017
Anotace -
Poslední úprava: Rybáčková Markéta Ing. Ph.D. (31.07.2019)
Cílem předmětu je teoretické a praktické seznámení studentů s moderními laboratorními technikami. Mezi probírané problematiky patří cross-coupling reakce, fotochemické reakce, práce s organokovovými činidly a komplexními hydridy, práce v inertní atmosféře s využitím inertních linek a septových technik, práce v rukavicovém boxu, práce za nízkých teplot a práce s nízkovroucími kapalinami. Připravené produkty jsou izolovány některou ze separačních technik (destilace, krystalizace, sloupcová chromatografie) a jejich struktura a čistota určovány vybranými analytickými metodami (NMR spektroskopie, TLC, GC, UV-VIS spektroskopie). Součástí předmětu je práce na výzkumném projektu na pracovišti školitele.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Rybáčková Markéta Ing. Ph.D. (06.08.2019)

Studenti budou umět:

pracovat v inertním prostředí na inertních linkách septovou technikou

pracovat za nízké teploty

pracovat v rukavicovém boxu

pracovat s nízkovroucími kapalinami

pracovat s organokovovými činidly a komplexními hydridy

změřit UV spektrum a analyzovat reakční směs pomocí HPLC

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Z. Jaroslav Kvíčala: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, Praha 2007. ISBN10: 8070803223, ISBN13: 9788070803223.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (10.01.2018)

Laboratorní předpisy

Metody výuky -
Poslední úprava: Rybáčková Markéta Ing. Ph.D. (31.07.2019)

V rámci tohoto předmětu posluchači absolvují kurz laboratorní techniky (1. - 4. týden semestru, body 1-8 dle sylabu). Další náplní kurzu je práce ve specializovaných laboratořích (5. – 14. týden semestru) a literární rešerše. Organizaci specializovaných laboratoří si studenti dohodnou s vedoucím práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Rybáčková Markéta Ing. Ph.D. (06.08.2019)

1. Stanovení neznámé koncentrace butyllithia – práce v inertní atmosféře s využitím inertních linek a septových technik

2. Birchova redukce o-xylenu - práce s nízkovroucími kapalinami, stanovení konverze pomocí NMR spektroskopie.

3. Redukce esteru karboxylové kyseliny - práce s komplexními hydridy v inertní atmosféře, krystalizace, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.

4. Acylace cyklohexanonu – syntetické využití enaminů, práce s Dean-Starkovým nástavcem, vakuová destilace.

5. Horner-Wadsworth-Emmonsova reakce – práce s hydridem sodným v inertní atmosféře, krystalizace, kontrola čistoty produktu NMR spektroskopií.

6. Negishiho cross-coupling – práce s organozinečnatými sloučeninami v inertní atmosféře, sloupcová chromatografie.

7. Fotochemická oxidace sulfidů na sulfoxidy – měření UV spekter, výpočet extinkčního koeficientu, navažování na analytických vahách, analýza reakční směsi pomocí HPLC.

8. Metateze s uzavřením cyklu – práce v rukavicovém boxu, kinetická studie pomocí NMR spektroskopie.

9. Práce na výzkumném projektu pod vedením školitele.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Ne.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Předmět je zakončen obhajobou individuálního projektu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Obhajoba individuálního projektu 0,1 2
Práce na individuálním projektu 1,9 54
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha