PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organická technologie - M111004
Anglický název: Industrial Chemical Technology (Organic Technology)
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM111004, N111015
Je neslučitelnost pro: AM111004
Anotace -
Předmět navazuje na Uhlíkaté suroviny a ukazuje využití pro výrobu základních organických produktů a meziproduktů. Je členěn podle procesů, nikoli podle výrobků, což umožňuje akcentování společných výrobních rysů. Všechny procesy mají jednotnou strukturu, začínající přehledem reakcí a pokračující přes výklad kinetických a thermodynamických aspektů, přehledu katalyzátorů a informací o technickém provedení až po příklady procesů - zjednodušené základní technologie vybraných látek. Navazuje tak na základy organické, fyzikální a analytické chemie a dále chemického inženýrství.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • analyzovat a optimalizovat základní procesy v chemickém průmyslu
  • převádět výsledky laboratorního výzkumu do průmyslové praxe
  • navrhnout a optimalizovat postup přípravy nejrůznějších organických látek
  • rozhodnout o výběru katalyzátoru vhodného pro daný proces
Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Literatura -

Z: Červený L., Hronec M., Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.:Základní pochody průmyslové organické chemie, Skriptum, VŠCHT Praha 1993 a další vydání, 80-7080-171-9

D: Weissermel K., Arpe H.J.: Průmyslová organická chemie, SNTL, Praha 1984 a další vydání

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, 0-471-63062-4

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní opory -

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

http://scholar.google.cz/

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

2 testy v průběhu semestru, ústní zkouška

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Sylabus -

1. Koncepce předmětu. Přehled hydrogenačních a dehydrogenačních reakcí.

2. Rovnováha a kinetika hydrogenačních a dehydrogenačních reakcí.

3. Technické vedení hydrogenace a dehydrogenace. Příklady procesů.

4. Přehled oxidačních reakcí. Amoxidace.

5. Kinetika a mechanismus oxidačních reakcí, katalytické systémy.

6. Technické vedení oxidací. Příklady procesů.

7. Halogenace. Mechanismus, kinetika a selektivita chloračních reakcí.

8. Technické vedení chlorací, příklady procesů.

9. Fluorace, bromace. Likvidace organických halogenderivátů, ekologie.

10. Sulfonace a sulfatace, nitrace - přehled reakcí, technické provedení.

11. Amonolýza a hydrolýza - kinetika, mechanismus, příklady procesů.

12. Esterifikace, přehled kysele katalyzovaných reakcí - příklady procesů.

13. Alkylace - mechanismus, kinetika, technologické postupy.

14. Reakce katalyzované komplexy kovů. Hydroformylace, metatézní reakce.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -
  • --
Poslední úprava: Kubová Petra (04.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Aktivní účast na přednáškách, absolvování dvou průběžných testů v semestru, každý test max 75 bodů. Zakončení předmětu je podmíněno absolvováním ústní zkoušky.

Poslední úprava: Vyskočilová Eliška (22.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha