PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Památková péče - M148011
Anglický název: Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novotný Michal Mgr.
Záměnnost : N148065
Anotace -
Památková péče (ochrana hmotného kulturního dědictví a jeho další zhodnocení) je interdisciplinárním oborem, ve kterém se uplatňují v různých pozicích rozmanité profese počínaje historiky umění, architekty, technology, umělci, řemeslníky, přes ekonomy, právníky, až po politiky, atd. Všechny tyto autority se svými rozhodnutími přímo či nepřímo podílejí na ochraně památek. Cílem předmětu je seznámit studenty s tímto systémem památkové péče v České republice s důrazem na organizační strukturu a právní úpravu. Praktické znalosti umožní studentům lep&scaro n;í orientaci v jejich budoucím profesním životě v systému státní památkové péče. Důležitou kompetencí je schopnost kriticky vyhodnotit informace a názory o památkové péči z médií či autorit oboru.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • vysvětlit základní pojmy (ochrana hmotného kulturního dědictví, památková péče, státní památková péče, kulturní památka)
 • orientovat se v systému státní památkové péče, vysvětlit roli jednotlivých institucí podílejících se na památkové péči
 • chápat památkovou péči nejenom jako odbornou činnost, ale také jako "věc veřejnou"
 • kriticky číst právní, etické a metodické předpisy, správní akty (závazná stanoviska, písemná vyjádření)
 • porozumět administrativnímu procesu obnovy kulturní památky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Z:Assesing the Values of Cultural Heritage, Getty Cons. Ins., Los Angeles 2000.

Z:B. M. Fielden, Conservation of historic buildings, Oxford 1994. ISBN 978-0750658638

Z:J. HolečekV. Girsa, Projektování obnovy stavebních památek, Praha 2008. ISBN 9788087104347

Z:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822

Z:J. Jokilehto, History of Architectural Conservation, Oxford, 2002. ISBN 978-0750655118

Z:Metodiky Národního památkového ústavu.

Z:J. Varhaník, S. Malý, Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2

Z:S.M. Vinas, Contemporary theory of conservation, Oxford 2005. ISBN 0 7506 6224 7

D:European Research on Cultural Heritage. Díl I.-V. Praha 2004. ISBN 80-86246-21-3

D:M. Hložek, Encyklopedie moderních věd v archeologii - Archeometrie, Praha 2008. 978-80-7277-230-8

D:I. Kopecká a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha 2002. ISBN 80-86234-28-2

D:V. Kučová, Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009. ISBN 978-80-87104-84-2

D:Kolektiv autorů, Péče o architektonické dědictví. 1. 3. díl. Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3

D:P. Kuneš, Přírodovědné poznávání jako východisko technologa v památkové péči, Zprávy památkové péče 6/2009, s. 465-469. ISSN 1210-5538

D:L. Losos, D. Michoinová, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče, Zprávy památkové péče 5/2008, s. 376-379. ISSN 1210-5538

D:T. Pek, Stavební památky, Praha 2009. ISBN 978-80-7357-462-8

D:N. S. Price, J. King, Conserving the authentic, Rome 2009. ISBN 978-92-9077-220-0

D:V. Razím, Zkoumání historických staveb, Praha 2011. ISBN 978-80-86516-41-7

D:Zprávy památkové péče 2/2010 (číslo věnované institucionálnímu výzkumu NPÚ). ISSN 1210-5538

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní opory -

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf

http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/

http://whc.unesco.org/en/guidelines

Materiály u vyučujícího

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Metody výuky

přednes, interpretace vybraných textů, referáty na zadané téma, diskuze

Poslední úprava: Kučerová Irena (06.02.2018)
Sylabus -
 • Předpisy k ochraně kulturních památek (předpisy právní,)
 • Předpisy k ochraně kulturních památek (etické, metodické)
 • Veřejný zájem na ochraně kulturních památek a jeho střet s vlastnickým právem
 • Památkový fond (kulturní památky, národní kulturní památky)
 • Památkový fond ( památkové rezervace, památkové zóny, archeologické nálezy)
 • Seznam kulturních památek
 • Národní památkový ústav (postavení, úloha, možnosti)
 • Orgány státní památkové péče (ministerstvo kultury, krajeí)
 • Orgány státní památkové péče ( obce s rozšířenou působností)
 • Obnova kulturní památky (písemné vyjádření, závazné stanovisko, rozhodnutí)
 • Restaurování kulturních památek (povolení k restaurování, rozhodnutí o restaurování)
 • Povinnosti vlastníků kulturních památek a ostatních osob podílející se na ochraně hmotného kulturního dědictví

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen ústní zkouškou a předložením refarátu zpracovaného na zadané téma. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha