PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Památková péče - N148065
Anglický název: Conservation
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Novotný Michal Mgr.
Je záměnnost pro: M148011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (30.01.2015)
Památková péče (ochrana hmotného kulturního dědictví a jeho další zhodnocení) je interdisciplinárním oborem, ve kterém se uplatňují v různých pozicích rozmanité profese počínaje historiky umění, architekty, technology, umělci, řemeslníky, přes ekonomy, právníky, až po politiky, atd. Všechny tyto autority se svými rozhodnutími přímo či nepřímo podílejí na ochraně památek. Cílem předmětu je seznámit studenty s tímto systémem památkové péče v České republice s důrazem na organizační strukturu a právní úpravu. Praktické znalosti umožní studentům lep&scaro n;í orientaci v jejich budoucím profesním životě v systému státní památkové péče. Důležitou kompetencí je schopnost kriticky vyhodnotit informace a názory o památkové péči z médií či autorit oboru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (30.01.2015)

Studenti budou umět:

 • vysvětlit základní pojmy (ochrana hmotného kulturního dědictví, památková péče, státní památková péče, kulturní památka)
 • orientovat se v systému státní památkové péče, vysvětlit roli jednotlivých institucí podílejících se na památkové péči
 • chápat památkovou péči nejenom jako odbornou činnost, ale také jako "věc veřejnou"
 • kriticky číst právní, etické a metodické předpisy, správní akty (závazná stanoviska, písemná vyjádření)
 • porozumět administrativnímu procesu obnovy kulturní památky
Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (15.09.2014)

Z:Assesing the Values of Cultural Heritage, Getty Cons. Ins., Los Angeles 2000.

Z:B. M. Fielden, Conservation of historic buildings, Oxford 1994. ISBN 978-0750658638

Z:J. HolečekV. Girsa, Projektování obnovy stavebních památek, Praha 2008. ISBN 9788087104347

Z:The Illustrated Burra Charter, ICOMOS 2004. ISBN 9780957852822

Z:J. Jokilehto, History of Architectural Conservation, Oxford, 2002. ISBN 978-0750655118

Z:Metodiky Národního památkového ústavu.

Z:J. Varhaník, S. Malý, Zákon o státní památkové péči: Komentář. Praha 2011. ISBN 978-80-7357-659-2

Z:S.M. Vinas, Contemporary theory of conservation, Oxford 2005. ISBN 0 7506 6224 7

D:European Research on Cultural Heritage. Díl I.-V. Praha 2004. ISBN 80-86246-21-3

D:M. Hložek, Encyklopedie moderních věd v archeologii - Archeometrie, Praha 2008. 978-80-7277-230-8

D:I. Kopecká a kol., Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha 2002. ISBN 80-86234-28-2

D:V. Kučová, Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, Praha 2009. ISBN 978-80-87104-84-2

D:Kolektiv autorů, Péče o architektonické dědictví. 1. 3. díl. Praha 2008, 2010. ISBN 978-80-85970-62-3

D:P. Kuneš, Přírodovědné poznávání jako východisko technologa v památkové péči, Zprávy památkové péče 6/2009, s. 465-469. ISSN 1210-5538

D:L. Losos, D. Michoinová, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče, Zprávy památkové péče 5/2008, s. 376-379. ISSN 1210-5538

D:T. Pek, Stavební památky, Praha 2009. ISBN 978-80-7357-462-8

D:N. S. Price, J. King, Conserving the authentic, Rome 2009. ISBN 978-92-9077-220-0

D:V. Razím, Zkoumání historických staveb, Praha 2011. ISBN 978-80-86516-41-7

D:Zprávy památkové péče 2/2010 (číslo věnované institucionálnímu výzkumu NPÚ). ISSN 1210-5538

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessing.pdf

http://www.npu.cz/pp/zpp/publikace/

http://whc.unesco.org/en/guidelines

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (30.01.2015)
 • Předpisy k ochraně kulturních památek (předpisy právní,)
 • Předpisy k ochraně kulturních památek (etické, metodické)
 • Veřejný zájem na ochraně kulturních památek a jeho střet s vlastnickým právem
 • Památkový fond (kulturní památky, národní kulturní památky)
 • Památkový fond ( památkové rezervace, památkové zóny, archeologické nálezy)
 • Seznam kulturních památek
 • Národní památkový ústav (postavení, úloha, možnosti)
 • Orgány státní památkové péče (ministerstvo kultury, krajeí)
 • Orgány státní památkové péče ( obce s rozšířenou působností)
 • Obnova kulturní památky (písemné vyjádření, závazné stanovisko, rozhodnutí)
 • Restaurování kulturních památek (povolení k restaurování, rozhodnutí o restaurování)
 • Povinnosti vlastníků kulturních památek a ostatních osob podílející se na ochraně hmotného kulturního dědictví

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (07.10.2013)

Žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,3 7
Obhajoba individuálního projektu 0,1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 7
Práce na individuálním projektu 0,3 7
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 79 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha