PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Distribuční sítě a stokování - M217002
Anglický název: Distribution Networks and Sewerage
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N217005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Vodovody a kanalizace jsou součástí vodohospodářského technického vybavení, které spolu s produktovody, dopravní, energetickou či telekomunikační sítí tvoří technickou infrastrukturu zajišťující plynulý chod obcí a státu. Předmět přináší základní poznatky z oblasti zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů, dopravy odpadních vod a provozu a údržby stokových sítí.
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • orientovat se v legislativních předpisech týkajících se dopravy vody
 • vypočítat vydatnost studny
 • určit potřebu vody a navrhnout vodojem
 • základní hydraulické výpočty vodovodní sítě
 • rozeznat materiály, objekty a zařízení distribuční a stokové sítě
 • posoudit vhodnost materiálů využívaných pro stavbu vodovodů a navrhnout vhodná protikorozní opatření
 • zásady výstavby, provozu a údržby vodovodních a stokových sítí

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Literatura -

Novák J. a kol.: Příručka provozovatele vodovodní sítě. SOVAK, 2003

Kriš J. a kol.: Vodárenstvo I – Zásobovanie vodou. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006

Savic D., Banyard J. K.: Water Distribution Systems. ICE Publishing, 2011

Kolektiv autorů: Příručka provozovatele úpravny pitné vody, SOVAK, 2012

Kolektiv autorů: Příručka provozovatele stokové sítě. SOVAK, 2018

Srb M., Wanner F. (ed.): Příručka provozovatele čistírny odpadních vod, SOVAK, 2018: kapitola 3. Stokové sítě

Jiroušková Š. (ed.): Stará čistírna odpadních vod Praha – Bubeneč 1906. TOVÁRNA o.p.s., Praha 2016

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Studijní opory -

https://tvp.vscht.cz/home/18861/distribucni-site-a-stokovani

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

úspěšné absolvování průběžného testu (výpočty)

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Sylabus -

1. Historie vodních staveb

2. Legislativa a koncepce zásobování vodou

3. Jímání vody

4. Potřeba vody

5. Akumulace a doprava pitné vody

6. Základy hydrauliky rozvodných sítí

7. Materiály a objekty vodovodních sítí

8. Koroze a inkrustace

9. Výstavba vodovodu, provoz a údržba

10. Pražský distribuční systém

11. Z historie odvádění a čištění odpadních vod

12. Předpisy a stokové soustavy

13. Materiály, objekty a zařízení stokových sítí

14. Provoz, údržba a zásady dimenzování stokových sítí

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

úspěšné absolvování zkouškového testu (min. 51 %)

možnost zlepšení známky B - E:

 • písemkou v opravném termínu nebo ústní zkouškou
 • po předchozí domluvě, protože SIS umožňuje přihlášení k dalšímu termínu pouze při výsledku F
 • při tomto postupu nehrozí zhoršení známky
 • do studijního průměru se (obecně) počítá vždy jen poslední známka (bez ohledu na počet pokusů)

Poslední úprava: Šmejkalová Pavla (08.06.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha