PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Distribuční sítě a stokování - N217005
Anglický název: Distribution Networks and Sewerage
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Šmejkalová Pavla Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M217002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (14.02.2019)
Předmět je rozdělen na dvě části. První přináší základní poznatky z oblasti zásobování pitnou vodou. Pozornost je věnována koncepci zásobování, jímání vody, její akumulaci a dopravě, používaným materiálům a objektům vodovodních sítí a základním pravidlům navrhování a výstavby vodárenských distribučních systémů, jejich provozování a údržbě. Druhá část se zabývá dopravou odpadních vod, materiály, provozem a údržbou stokových sítí. Je popsána konstrukce, funkce a význam základních objektů na stokové síti. Posluchači jsou seznámeni též s organizační strukturou a právními předpisy v této oblasti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (14.02.2019)

Studenti budou umět:

vypočítat vydatnost studny,

určit potřebu vody a navrhnout vodojem,

základní hydraulické výpočty vodovodní sítě,

posoudit vhodnost materiálů využívaných pro stavbu vodovodů a navrhnout vhodná protikorozní opatření,

rozeznat konstrukční materiály kanalizačních trub,

popsat funkci hlavních objektů distribuční i stokové sítě,

rozeznat hlavní typy stokových sítí,

orientovat se v legislativních předpisech této oblasti.

Literatura -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (13.02.2019)

Novák J. a kol.: Příručka provozovatele vodovodní sítě. SOVAK, 2003

Kriš J. a kol.: Vodárenstvo I – Zásobovanie vodou. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006

Strnadová N., Janda: Technologie vody I. Vydavatelství VŠCHT Praha, 1999

Savic D., Banyard J. K.: Water Distribution Systems. ICE Publishing, 2011

Shammas N. K., Wang L. K.: Water Engineering – Hydraulics, Distribution and Treatment. Wiley, 2016

Hlaváč J. a kol.: Vodárenství - elektronická učebnice. Brno, 2005

Studijní opory -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (16.01.2018)

Aktuální materiály budou v průběhu výuky vystavené na adrese:

http://web.vscht.cz/strnadon/DISTRIBUCE/

Sylabus -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (13.02.2019)

1. Historie vodních staveb

2. Právní předpisy

3. Koncepce zásobování vodou a potřeba vody

4. Základy hydrauliky rozvodných sítí

5. Materiály a objekty vodovodních sítí

6. Jímání vody

7. Akumulace a doprava pitné vody

8. Ochrana proti korozi a inkrustacím

9. Výstavba vodovodu, provoz a údržba

10. Pražský distribuční systém

11. Typy stokových soustav, jednotný a oddílný stokový systém

12. Materiály stokových sítí

13. Objekty a zařízení ve stokových sítích

14. Provozování a údržba stok, vliv stokového systému na čistírnu odpadních vod

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmejkalová Pavla Dr. Ing. (13.02.2019)

žádné

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Strnadová Nina doc. Ing. CSc. (16.01.2018)

Zkouška se vykonává pouze písemnou formou na konci semestru.

Podmínkou účasti na závěrečné písemné formě zkoušky je úspěšné absolvování jednoho průběžného testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 75
Průběžné a zápočtové testy 25

 
VŠCHT Praha