PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie - M217011
Anglický název: Hydrobiology and Microbiology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N217019
Anotace -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.01.2018)
Praktické provedení hydrobiologických a mikrobiologických metod, které se používají v praxi v souladu s platnou legislativou v ČR (ČSN EN ISO normy). Kompletní biologický rozbor pitné, povrchové a odpadní vody, užitkové a rekreační vody, nárostů a sedimentů. Znalost indikátorový Alternativní a screeningové metody. Audity technologických zařízení (úpravna vody, čistírna odpadních vod).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Studenti budou umět:

Základní biologické metody studia vzorků vody (povrchová, podzemní, pitná, užitková, odpadní, apod.), vzorků stěrů či nárostů, kalů, sedimentů.

Aplikovat metodu bioindikace na environmentálních vzorcích.

Realizovat případný audit vodárenského a čistírenského provozu.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Laborator_hydrobiologie_mikrobiologie

Metody výuky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

Využití projekce z mikroskopu na obrazovku.

Ukázky jednotlivých technik.

Samostatné zpracování vzorků.

Exkurze.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (23.01.2018)

Požadavky k zápočtu v rozsahu sylabů a přednášek v rámci laboratoří. Účast na cvičeních povinná, odevzdání protokolu a jejich zhodnocení. Aktivní zapojení do chodu cvičení, zajištění reálných vzorků.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)

1. Seznámení s mikroskopem a technikami.

2. Specifikace mikroorganismů (řasy, mikromycety, prvoci a mnohobuněční).

3. Metody odběru vzorků, analýzy a normy v biologii.

4. Využití mikroskopických analýz ve vodárenských technologiích.

5. Hodnocení vzorků vody (rekreační, povrchová) a nárostů.

6. Využití mikroskopických analýz v čistírenské technologii.

7. Saprobiologie, index saprobity, hodnocení kalů, toxicita.

8. Mikrobiologická praxe v laboratoři.

9. Kultivační techniky (aerobní, anaerobní).

10. Využití mikrobiologických analýz ve vodárenských technologiích.

11. Indikátory hygienického zabezpečení vody, kvalita vody.

12. Využití mikrobiologických analýz v čistírenské technologii.

13. Antibiotika.

14. Mikrotesty.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (18.01.2018)

Mikrobiologie v technologii vody (M217009), Hydrobiologie (M217015).

Popřípadě Technická mikrobiologie a hydrobiologie (B217008).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (22.01.2018)

100% účast na cvičeních, splnění 50% úspěšnosti vstupního testu, účast na celodenní exkurzi, 50% úspěšnost při absolvování výstupního testu z laboratoří. Odevzdání protokolů z jednotlivých praktických úloh. Závěrečné přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti, formou šifrovaného vzorku.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,7 48
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 8
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha