PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie - N217019
Anglický název: Hydrobiology and Microbiology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: M217011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Praktické provedení hydrobiologických a mikrobiologických metod, které se používají v praxi v souladu s platnou legislativou. Kompletní biologický rozbor pitné, povrchové a odpadní vody, užitkové a rekreační vody, nárostů a sedimentů. Alternativní a screeningové metody. Audity technologických zařízení
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (08.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní biologické metody studia vzorků vody (povrchová, podzemní, pitná, užitková, odpadní, apod.), vzorků stěrů či nárostů, kalů, sedimentů.

Aplikovat metodu bioindikace na environmentálních vzorcích.

Realizovat případný audit vodárenského a čistírenského provozu.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (13.11.2012)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (08.11.2012)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Laborator_hydrobiologie_mikrobiologie

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (16.07.2013)
Metody výuky

Využití projekce z mikroskopu na obrazovku.

Ukázky jednotlivých technik.

Samostatné zpracování vzorků.

Exkurze.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (26.09.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky k udělení klasifikovaného zápočtu:

Předpokladem je znalost předmětu Hydrobiologie a Mikrobiologie v technologii vody, popř. doporučená literatura k předmětům.

Účast v laboratořích je povinná.

Seznámení s mikroskopickými a kultivačními technikami.

Posluchač si přinese vlastní vzorky, které bude samostatně (po vyzkoušení jednotlivých technik na individuálních vzorcích) hodnotit. Požadavkem je vlastní odběr 3 vzorků: pitné vody, povrchové vody (nádrž, rybník, tekoucí voda), stěru (popř. nárostů, sedimentů či kalů). Vzorky pitné a povrchové vody budou mikrobiologicky i hydrobiologicky vyšetřeny. Vzorek stěru bude hodnocen pouze na základě hydrobiologické analýzy, stanovení bude doplněno o zjištění hodnoty saprobního indexu.

Posluchač po skončení práce odevzdá protokol, který bude obsahovat postup odběru vzorků, jejich zpracování a následně i zhodnocení vzorku.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (26.08.2009)
Sylabus -

1. Seznámení s mikroskopem a technikami.

2. Specifikace mikroorganismů (řasy, mikromycety, prvoci a mnohobuněční).

3. Metody odběru vzorků, analýzy a normy v biologii.

4. Využití mikroskopických analýz ve vodárenských technologiích.

5. Hodnocení vzorků vody (rekreační, povrchová) a nárostů.

6. Využití mikroskopických analýz v čistírenské technologii.

7. Saprobiologie, index saprobity, hodnocení kalů, toxicita.

8. Mikrobiologická praxe v laboratoři.

9. Kultivační techniky (aerobní, anaerobní).

10. Využití mikrobiologických analýz ve vodárenských technologiích.

11. Indikátory hygienického zabezpečení vody, kvalita vody.

12. Využití mikrobiologických analýz v čistírenské technologii.

13. Antibiotika.

14. Mikrotesty.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (08.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie v technologii vody (N217017), Hydrobiologie (N217023).

Popřípadě Technická mikrobiologie a hydrobiologie (N217030).

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (26.01.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
1 / 3 14 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha