PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technická jaderná chemie - M218002
Anglický název: Technical Nuclear Chemistry
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 16 / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : N218010
Anotace -
Předmět poskytuje znalosti z principů jaderných elektráren, jejich technologie, tj. materiálové zajištění, bezpečnost, chemické řežimy, legislativa. Vybrané části tematiky jsou probrány detailněji včetně příkladů z praxe. Součástí předmětu je exkurze na jaderné zařízení.
Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět: Orientovat se v problematice, posoudit souvislosti případných změn technologií, vhodnost použití nových materiálů a postupů.

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Literatura -

Z. Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL Praha 1981, ISBN 04-237-81

D. Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3

D: Zákon 263/16 - Atomový zákon

D: Vyhláška SUJB 422/2016 - Vyhláška o radiační ochraně

D: Beiser A.: Concepts of Modern Physics, ISBN 0072448482 (ISBN13: 9780072448481), McGraw-Hill 2002

Poslední úprava: Sajdl Petr (08.05.2024)
Studijní opory -

www.sujb.cz

www.surao.cz

portal.gov.cz

web.vscht.cz/sajdlp

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Sylabus -

1. Historický přehled

2. Vlastnosti a popis atomového jádra

3. Účinný průřez, interakce částic s jádrem, štěpení těžkých jader

4. Jaderné záření, rozbor rozpadů alfa, beta, gama

5. Jaderný reaktor, chemické a fyzikální procesy

6. Popis jednotlivých typů reaktorů a jejich charakteristiky

7. Chemický režim reaktoru PWR - VVER

8. Účinky ionizujícího záření

9. Detektory a jednotky

10. Radiační chemie

11. Chemie uranu, zpracování uranové rudy, technologie obohacování, výroba paliva

12. Atomový zákon, vyhlášky SÚJB

13. Limity ozáření obyvatel a definice těchto limit, bezpečnost práce s ionizujícím zářením

14. Užití radioizotopů, technologické užití, speciální analytické metody, diagnostika

Poslední úprava: Kubová Petra (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

ne

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Ústní zkouška

Poslední úprava: Juklíčková Hana (29.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha