PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mikroorganismy v kontaminovaném prostředí - M240015
Anglický název: Microorganisms in Polluted Environment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Chumchalová Jana Dr. Ing.
Záměnnost : N240027
Anotace -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (09.02.2018)
Cílem předmětu je seznámení se s částí environmentální mikrobiologie týkající se výskytu kontaminujících látek v prostředí a způsoby jejich biodegradace. Důraz bude kladen na hlavní principy biodegradace, na jednotlivé typy kontaminací prostředí škodlivými látkami (např. kontaminace ropnými látkami), mikrobiální rozklad těchto škodlivých látek v prostředí a způsoby sledování průběhu rozkladu. Nedílnou součástí budou také mikrobiologické procesy uplatňující se v průběhu skládkování a kompostování. Část předmětu bude zaměřena na praktickou výuku, kde studenti na základě zadání reálného problému navrhnou plán pokusu, který realizují, a získané výsledky diskutují.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (09.02.2018)

Studenti budou umět:

jednotlivé typy kontaminací prostředí škodlivými látkami,

jak probíhá rozklad škodlivých látek v prostředí mikrobiologickou cestou,

jaké jsou limity rozkladu škodlivých látek.

Literatura -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (09.02.2018)

Pepper I.L., Gerba G.P., Gentry T.J. Environmental Microbiology. 3. vyd. Elsevier, 2015. ISBN 9780123946263.

Palmisano A.C., Barlaz A.M. Microbiology of solid waste. CRC Press,1996. ISBN 0849383617.

Plíva P. a kol. Kompostování a kompostárna. Praha, 2016 Profi Press. ISBN 9788086726748.

Studijní opory -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (09.02.2018)

Horáková D.: Bioremediace. 2006, skriptum Masarykova univerzita, http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps06/3062932/bioremediace_FRVS_2006-2.pdf

Chumchalová J., Kubal M.: Praktická cvičení z environmentální mikrobiologie, VŠCHT Praha, 2017. https://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Miniatlas mikroorganismů. http://old.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/ostatni/miniatlas/index.htm

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (09.02.2018)

Požadavky k udělení zápočtu:

absolvování laboratoří a odevzdání protokolu z laboratorních cvičení v termínu.

Požadavky ke zkoušce:

v rozsahu sylabu (dále doporučená literatura) bude posluchač skládat písemnou zkoušku a poté bude dotazován ústně.

Sylabus -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (09.02.2018)

1. Prostředí výskytu mikroorganismů, mikrobiální profil prostředí, vzájemné vztahy mikroorganismů, mikroorganismů a rostlin.

2. Obecné rysy biodegradačních procesů. Vliv prostředí na průběh biodegradace (např. redox potenciál, pH).

3. Biologická dostupnost a dosažitelnost kontaminantu.

4. Ropné látky a mikroorganismy degradující ropu (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

5. Chlorované uhlovodíky a mikroorganismy degradující chlorované uhlovodíky (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

6. Perzistentní organické látky a mikroorganismy degradující perzistentní organické látky (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

7. Anorganické polutanty, radionuklidy, těžké kovy.

8. Skládka, mikroorganismy ve skládkách a mikrobiologické procesy probíhající v průběhu skládkování.

9. Kompostování, mikroorganismy v kompostu a mikrobiologické procesy probíhající v průběhu kompostování.

10. Teoretická příprava návrhu biodegradačního pokusu pro laboratorní testování.

11. Laboratorní cvičení - Příprava sterilních pomůcek, příprava a sterilizace ředících roztoků, kultivačních a diagnostických médií.

12. Laboratorní cvičení - Stanovení celkového počtu degradujících mikroorganismů.

13. Laboratorní cvičení – Stanovení průběhu degradace kontaminantu.

14. Laboratorní cvičení - Identifikace degradujících mikroorganismů systémem Biolog.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (09.02.2018)

Základní znalosti z biologie a mikroskopování

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (09.02.2018)

Pro zakončení je nutná 100 % účast v laboratořích, odevzdání protokolu podle daných požadavků a v termínu, napsání testu minimálně na 50 % bodů a absolvování ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 5 112 / 140
 
VŠCHT Praha