PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Mikroorganismy v kontaminovaném prostředí - N240027
Anglický název: Microorganisms in Polluted Environment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M240015
Pro druh:  
Garant: Chumchalová Jana Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M240015
Anotace -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (04.01.2017)
Cílem předmětu je seznámení se s částí environmentální mikrobiologie týkající výskytu kontaminujících látek v prostředí a jejich biodegradace. Důraz bude kladen na hlavní principy biodegradace a bioremediace. Dále na jednotlivé typy kontaminací prostředí škodlivými látkami (např. kontaminace ropnými látkami), mikrobiální rozklad těchto škodlivých látek v prostředí a způsoby sledování průběhu rozkladu. Nedílnou součástí budou také mikrobiologické procesy uplatňující se v průběhu skládkování a kompostování.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (04.01.2017)

Studenti budou umět:

jednotlivé typy kontaminací prostředí škodlivými látkami,

jak probíhá rozklad z hlediska mikrobiologického charakteru škodlivých látek v prostředí,

jaké jsou limity rozkladu škodlivých látek.

Literatura -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (04.01.2017)

Maier R.M., Pepper I.L., Gerba G.P. Environmental Microbiology. 2. vyd. China: Academic Press, 2009.

Palmisano A.C., Barlaz A.M. Microbiology of solid waste. CRC Press,1996.

Horáková D. Bioremediace. 2006. http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps06/3062932/bioremediace_FRVS_2006-2.pdf

Studijní opory -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (04.01.2017)

Horáková D.: Bioremediace. 2006, skriptum Masarykova univerzita, http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps06/3062932/bioremediace_FRVS_2006-2.pdf

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (04.01.2017)

Požadavky ke zkoušce:

v rozsahu sylabu (dále doporučená literatura) bude posluchač skládat písemnou část a poté bude dotazován ústně.

Sylabus -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (04.01.2017)

1. Prostředí výskytu mikroorganismů, mikrobiální profil prostředí, vzájemné vztahy mikroorganismů, mikroorganismů a rostlin.

2. Obecné rysy biodegradačních procesů.

3. Vliv prostředí na průběh biodegradace (např. redox potenciál, pH).

4. Biologická dostupnost a dosažitelnost kontaminantu.

5. Ropné látky a mikroorganismy degradující ropu (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

6. Chlorované uhlovodíky a mikroorganismy degradující chlorované uhlovodíky (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

7. Perzistentní organické látky a mikroorganismy degradující perzistentní organické látky (podstata a limity mikrobiální degradace, detekce mikrobiální degradace).

8. Anorganické polutanty, radionuklidy, těžké kovy.

9. Skládka, mikroorganismy ve skládkách a mikrobiologické procesy probíhající v průběhu skládkování.

10. Kompostování, mikroorganismy v kompostu a mikrobiologické procesy probíhající v průběhu kompostování.

11. Laboratorní cvičení - Příprava sterilních pomůcek, příprava a sterilizace ředících roztoků, kultivačních a diagnostických médií.

12. Laboratorní cvičení - Stanovení celkového počtu degradujících mikroorganismů.

13. Laboratorní cvičení – Stanovení průběhu degradace kontaminantu.

14. Laboratorní cvičení - Identifikace degradujících mikroorganismů systémem Biolog.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Chumchalová Jana Dr. Ing. (04.01.2017)

Základy biologie, Biochemie, Mikrobiologie pro ochranu životního prostředí

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha