PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Modelování pro ochranu životního prostředí - M240016
Anglický název: Environmental models
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Rippelová Veronika Ing. Ph.D.
Záměnnost : N240028
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V předmětu „Modelování pro ochranu životního prostředí“ se studenti setkají s aplikací základních principů fyzikální chemie pro predikci distribuce a transportu chemických látek mezi jednotlivými složkami životního prostředí (abiotické prostředí i biota). Získané základy bude možné využít při řešení problematiky ekologických zátěží, havárií a odhadu rizika. V rámci výuky se budou řešit konkrétní příklady k dané problematice. Předmět nabízí i praktické ukázky vybraných programů pro simulaci šíření látek životním prostředím.
Poslední úprava: Rippelová Veronika (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • aplikovat teoretické znalosti z fyzikální chemie pro odhad distribuce a transportu látek v životním prostředí
  • hledat fyzikálně chemické vlastnosti pro kontaminanty v dostupných zdrojích
  • základy zpracování analýzy rizika

Poslední úprava: Rippelová Veronika (22.01.2018)
Literatura -

D: Mackay, D.; Multimedia Environmental models - The Fugacity Approach; CRC Press, 2001, ISBN: 1-56670-542-8.

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Studijní opory -

přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ÚCHOP

Poslední úprava: Fialová Jana (17.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do chemodynamiky-životní prostředí a polutant, multimediální modely

2. Rovnovážná distribuce látek v ŽP, distribuční koeficienty, depozice z atmosféry

3. Rovnováha v přírodních systémech voda-atmosféra

4. Rovnováha v horninovém prostředí-sorpční koeficienty, retardační faktor

5. Rovnováha v přírodních systémech voda-sediment

6. Rovnováha v přírodních systémech mezi abiotickými složkami a biotou

7. Transportní procesy – difuzní a nedifuzní procesy

8. Degradační procesy

9. Nerovnovážná distribuce látek v životním prostředí

10. Aplikace multimediálních modelů I

11. Aplikace multimediálních modelů II

12. Zdroje dat

13. Program RISC a riziková analýza

14. Program GWB

Poslední úprava: Rippelová Veronika (23.01.2018)
Studijní prerekvizity -

základy fyzikální chemie

Poslední úprava: Rippelová Veronika (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

První částí zkoušky je závěrečný test s praktickými příklady. Druhou částí je ústní zkouška.

Poslední úprava: Rippelová Veronika (07.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha