PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Průmyslová toxikologie - M240020
Anglický název: Industrial Toxicology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 16 / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Vurm Radek Ing. Ph.D.
Záměnnost : N240031
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). REACH je v současné době významný nástroj EU managementu chemických látek a přípravků a pracovníci se zkušenostmi REACH jsou vyžadování ve všech větších, ale v poslední době i v mnoha středních a menších podnicích a to nejen se zaměřením na chemickou výrobu. Výuka probíhá jednou týdně anebo blokově.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou umět orientovat v základních aspektech problematiky REACH, budou znát mechanismy působení jedů a látek významných v pracovní a průmyslové toxikologii.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Literatura -

http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach a výukové materiály od garanta předmětu.

Greenberg, M.: Occupational toxicology, Mosby

Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Studijní opory -

Studijní opory lze získat u garanta předmětu

Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Sylabus

1. Úvod do problematiky - management chemických látek, legislativa

2. Klasifikace látek - kategorie nebezpečnosti na základě údajů o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxicitě a ekotoxicitě.

Registrace - OSOR, podání registrace jedním či více subjekty, SIEF, výpočet nákladů a jejich dělení mezi jednotlivé

registranty.

3. Metody pro hodnocení vlastností chemických látek - rozdělení, výběr vhodných metod, alternativní testy toxicity

4. Vyhodnocení dat - statistické zpracování dat (indexy NOEC, LOEC, EC50/LC50), interpretace získaných výsledků, Klimish score

5. SLP - přednáška externisty

6. Autorizace a restrikce - identifikace SVHC látek, proces autorizace, SEA, metodiky zvážení benefity vs rizika, substituce

látek, dopady na dodavatelský řetězec

7. Klasifikace, označování a balení chemických látek či směsí (CLP) - povinnosti výrobce, dovozce či spotřebitele, P-věty,

H-věty, symboly nebezpečnosti

8. Bezpečnostní listy - ukázka BP, zisk a výběr dat, pravidla pro tvorbu BL, Expoziční scénáře, analýza rizik

10 a 11. Exkurze (SZÚ, soukromá firma)

12. Samostatný projekt (studenti ve skupinách řeší zadaný úkol napříč sylabem), konzultace

13. Obhajoba projektu

14. Písemný test

Poslední úprava: Kubová Petra (18.01.2018)
Vstupní požadavky -

Účast na přednáškách a semináři je možná pouze pro studenty bakalářského a magisterského stupně, kteří se ke studiu předmětu řádně přihlásili v SISu. (Předmět není určen pro doktorandy).

Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na výuce (min. 60%). Obhajoba zadaného úkolu (projektu) a písemný test a ústní zkouška.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha