PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Management chemických látek (REACH) - N240031
Anglický název: Management of chemicals (REACH)
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Je záměnnost pro: B240007, M240020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). REACH je v současné době významný nástroj EU managementu chemických látek a přípravků a pracovníci se zkušenostmi REACH jsou vyžadování ve všech větších, ale v poslední době i v mnoha středních a menších podnicích a to nejen se zaměřením na chemickou výrobu. Výuka probíhá jednou týdně anebo blokově.
Poslední úprava: KOBETICK (02.05.2015)
Výstupy studia předmětu

Studenti se budou umět orientovat v základních aspektech problematiky REACH.

Poslední úprava: KOBETICK (02.05.2015)
Literatura

http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach a výukové materiály od garanta předmětu.

Poslední úprava: KOBETICK (02.05.2015)
Studijní opory

Studijní opory lze získat u garanta předmětu

Poslední úprava: KOBETICK (02.05.2015)
Sylabus

1. Úvod do problematiky - management chemických látek, legislativa

2. Klasifikace látek - kategorie nebezpečnosti na základě údajů o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxicitě a ekotoxicitě.

Registrace - OSOR, podání registrace jedním či více subjekty, SIEF, výpočet nákladů a jejich dělení mezi jednotlivé

registranty.

3. Metody pro hodnocení vlastností chemických látek - rozdělení, výběr vhodných metod, alternativní testy toxicity

4. Vyhodnocení dat - statistické zpracování dat (indexy NOEC, LOEC, EC50/LC50), interpretace získaných výsledků, Klimish score

5. SLP - přednáška externisty

6. Autorizace a restrikce - identifikace SVHC látek, proces autorizace, SEA, metodiky zvážení benefity vs rizika, substituce

látek, dopady na dodavatelský řetězec

7. Klasifikace, označování a balení chemických látek či směsí (CLP) - povinnosti výrobce, dovozce či spotřebitele, P-věty,

H-věty, symboly nebezpečnosti

8. Bezpečnostní listy - ukázka BP, zisk a výběr dat, pravidla pro tvorbu BL, Expoziční scénáře, analýza rizik

10 a 11. Exkurze (SZÚ, soukromá firma)

12. Samostatný projekt (studenti ve skupinách řeší zadaný úkol napříč sylabem), konzultace

13. Obhajoba projektu

14. Písemný test

Poslední úprava: KOBETICK (02.05.2015)
Vstupní požadavky

Účast na přednáškách a semináři je možná pouze pro studenty bakalářského a magisterského stupně, kteří se ke studiu předmětu řádně přihlásili v SISu. (Předmět není určen pro doktorandy).

Poslední úprava: KOBETICK (22.05.2015)
Studijní prerekvizity

žádné

Poslední úprava: KOBETICK (02.05.2015)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Aktivní účast na výuce (min. 60%). Obhajoba zadaného úkolu (projektu)a písemný test.

Poslední úprava: KOBETICK (02.05.2015)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 86 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Obhajoba individuálního projektu 75

 
VŠCHT Praha