PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Separace v biotechnologiích - M319006
Anglický název: Separation Methods in Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Melzoch Karel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N319009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět "Separace v biotechnologiích" rozšiřuje znalosti studentů NMP orientovaného na biotechnologie směrem k inženýrským a technickým aspektům biotechnologických procesů. Studenti se seznámí se separačními procesy jako jednotkovými operacemi, jejich principy, rolí a zařazením v biotechnologiích.
Poslední úprava: Melzoch Karel (17.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • strukturu biotechnologického procesu
  • rozšíří si znalosti o inženýrském pohledu na bioprocesy
  • separační procesy jako jednotkové operace
  • funkce a role separačních procesů v biotechnologiích
  • principy základních separačních procesů
  • začlenění separačních procesů do biotechnologií
  • volba vhodného separačního procesu s ohledem na požadavky na kvalitu a čistotu produktu
  • sekvence separačních procesů, zejména ve fázi izolace, purifikace a finální úpravy produktu
  • optimalizace separačních procesů v tzv. up-stream a down-stream processingu
  • základní orientace v separačních technikách z pohledu efektivity a ekonomiky

V rámci cvičení studenti zpracují a odprezentují případovou studii na téma z oblasti separačních procesů, za kterou získají zápočet.

Poslední úprava: Melzoch Karel (17.09.2023)
Literatura -

Z: Wang W. K. (2001): Membrane Separations in Biotechnology. 2. vyd., Marcel Dekker, Inc., New York, Basel. ISBN: 0-8247-0248-4

Z: Fellows P. J. (2009): Food Processing Technology, Principles and Practice. 3. vyd., Woodhead Publishing Ltd, Cambridge a CRC Press, Boca Raton. ISBN: 978-1-84569-216-2

Z: Harrison R. G., Todd P., Rudge S. R., Petrides D. P. (2003): Bioseparations Science and Engineering. Oxford University Press, New York,Oxford. ISBN: 0-19-512340-9.

D: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (2011): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing s.r.o., Ostrava. ISBN: 978-80-7418-086-6

D: Palatý Z. (2012): Membránové procesy. Vydavatelství VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-808-5

a řada elektronických knih dostupných v doméně VŠCHT Praha na adrese http://knihovna.vscht.cz/?q=e-knihy

Poslední úprava: Melzoch Karel (17.09.2023)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz

http://knihovna.vscht.cz/?q=e-knihy (elektronické knihy dostupné v doméně VŠCHT Praha)

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Sylabus -

1. Biotechnologická výroba jako sekvence operací - od substrátu k produktu

2. Charakter separovaných materiálů a bioproduktů a jejich vlastnosti. Volba separačního procesu

3. Membránové procesy, membrány, moduly - základní charakteristiky

4. Mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza

5. Membránová destilace, pervaporace, permeace plynů a par

6. Elektrodialýza, membránová elektrolýza

7. Kapalné membrány, pertrakce, reaktivní membrány

8. Elektromigrační procesy, elektroforetické metody

9. Extrakce superkritickými kapalinami, vodné dvoufázové systémy, extrakce biopolymérů,

10. Preparativní chromatografické metody - princip, nosiče a uspořádání; adsorpční chromatografie, chromatografie na molekulárních sítech

11. Chromatografie na iontoměničích

12. Chromatografie s hydrofóbní interakcí, chromatografie na reverzní fázi, afinitní chromatografie - biospecifické interakce

13. Integrace bioprocesu s up- a down-stream" technikami. Membránové bioreaktory. Průmyslové aplikace.

14. Strategie a ekonomika při volbě separační techniky a purifikační sekvence

Poslední úprava: Melzoch Karel (17.09.2023)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti z fyzikální chemie, chemického inženýrství, biochemie, mikrobiologie, bioinženýrství, potravinářských a biochemických technologií, ...

Poslední úprava: Melzoch Karel (17.09.2023)
Studijní prerekvizity -

mikrobiologie, biochemie, fyzikální chemie, chemického inženýrství, bioinženýrství, potravinářské a biochemické technologie

Poslední úprava: Melzoch Karel (17.09.2023)
 
VŠCHT Praha