PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Separace v biotechnologiích - N319009
Anglický název: Separation Methods in Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M319006
Pro druh:  
Garant: Melzoch Karel prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M319006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (27.12.2012)
Předmět "Separace v biotechnologiích" rozšiřuje znalosti studentů NMP orientovaného na biotechnologie směrem k inženýrským aspektům biotechnologických procesů. Studenti se seznámí se separačními procesy jako jednotkovými operacemi, jejich principy, rolí a zařazením v biotechnologiích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (27.12.2012)

Studenti budou umět:

  • strukturu biotechnologického procesu
  • rozšíří si znalosti o inženýrském pohledu na bioprocesy
  • separační procesy jako jednotkové operace
  • funkce a role separačních procesů v biotechnologiích
  • principy základních separačních procesů
  • začlenění separačních procesů do biotechnologií
  • volba vhodného separačního procesu s ohledem na požadavky na kvalitu a čistotu produktu
  • sekvence separačních procesů, zejména ve fázi izolace, purifikace a finální úpravy produktu
  • optimalizace separačních procesů v tzv. up-stream a down-stream processingu
  • základní orientace v separačních technikách z pohledu efektivity a ekonomiky
Literatura -
Poslední úprava: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (22.08.2013)

Z: Wang W. K. (2001): Membrane Separations in Biotechnology. 2. vyd., Marcel Dekker, Inc., New York, Basel. ISBN: 0-8247-0248-4

Z: Fellows P. J. (2009): Food Processing Technology, Principles and Practice. 3. vyd., Woodhead Publishing Ltd, Cambridge a CRC Press, Boca Raton. ISBN: 978-1-84569-216-2

Z: Harrison R. G., Todd P., Rudge S. R., Petrides D. P. (2003): Bioseparations Science and Engineering. Oxford University Press, New York,Oxford. ISBN: 0-19-512340-9.

D: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (2011): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing s.r.o., Ostrava. ISBN: 978-80-7418-086-6

D: Palatý Z. (2012): Membránové procesy. Vydavatelství VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-808-5

a řada elektronických knih dostupných v doméně VŠCHT Praha na adrese http://knihovna.vscht.cz/?q=e-knihy

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ319 (11.12.2013)

http://eso.vscht.cz

http://knihovna.vscht.cz/?q=e-knihy (e-books available in the domain of ICT Prague)

Sylabus -
Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)

1. Biotechnologická výroba jako sekvence operací - od substrátu k produktu

2. Charakter separovaných materiálů a bioproduktů a jejich vlastnosti. Volba separačního procesu

3. Membránové procesy, membrány, moduly - základní charakteristiky

4. Mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza

5. Membránová destilace, pervaporace, permeace plynů a par

6. Elektrodialýza, membránová elektrolýza

7. Kapalné membrány, pertrakce, reaktivní membrány

8. Elektromigrační procesy, elektroforetické metody

9. Extrakce superkritickými kapalinami, vodné dvoufázové systémy, extrakce biopolymérů,

10. Preparativní chromatografické metody - princip, nosiče a uspořádání; adsorpční chromatografie, chromatografie na molekulárních sítech

11. Chromatografie na iontoměničích

12. Chromatografie s hydrofóbní interakcí, chromatografie na reverzní fázi, afinitní chromatografie - biospecifické interakce

13. Integrace bioprocesu s up- a down-stream" technikami. Membránové bioreaktory. Průmyslové aplikace.

14. Strategie a ekonomika při volbě separační techniky a purifikační sekvence

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.06.2013)

mikrobiologie, biochemie, fyzikální chemie, chemického inženýrství, bioinženýrství, potravinářských a biochemických technologií

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Obhajoba individuálního projektu 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,9 26
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,8 22
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 60
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha