PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biochemie mikroorganismů - M320019
Anglický název: Biochemistry of Microorganisms
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Stiborová Hana doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N320053
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět rozšiřuje základní znalosti o biochemii mikroorganismů se zaměřením na organizaci buněčného metabolismu a regulační mechanismy.Součástí je poznání regulace buněčného cyklu jak prokaryotních tak eukaryotních mikroorganismů, biochemické principy života extremofilních mikroorganismů. Dále se studenti seznámí s determinanty virulence patogenů, syntézou antimikrobiálních peptidů a antibiotik(sekundární metabolity). Jsou vysvětleny principy regulace quorum-sensing a tvorba mikrobiálního biofilmu.
Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Student/ka se po absolvování předmětu bude orientovat v těchto oblastech:

  • typy metabolismu různých skupin mikroorganismů
  • regulace procesů jako je sporogeneze, buněčný cyklus, sekrece nízko a vysokomolekulárních látek
  • působení antimikrobiálních látek
  • mechanismy ovlivňující patogenitu mikroorganismů
  • quorum sensing a tvorba biofilmů
  • odpovědi mikroorganismů na různé typy stresů (heat-shock, oxidativní stres), VBNC stav buňky
  • adaptace mikroorganismů na extrémní podmínky.

Poslední úprava: Stiborová Hana (06.02.2018)
Literatura -

Brock Biology of Microorganisms (15th Edition), Michael T. Madigan,‎ Kelly S. Bender ,‎ Daniel H. Buckley,‎ W. Matthew Sattley,‎ David A. Stahl, (2018), ISBN-13: 978-0321649638

Microbial Biochemistry (4th Edition), Georges N. Cohen, (ed. 2016), ISBN-10: 940177577X

Bacterial Physiology and Metabolism, Byung Hong Kim, Geoffrey Michael Gadd, Cambridge University Press; 1 edition (March 3, 2008), ISBN-10: 0521712300

Poslední úprava: Stiborová Hana (09.02.2018)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Sylabus -

1. Úvod. Organizace buněčného metabolismu.

2. Replikace DNA, opravy, regulace transkripce a translace.

3. Životní a buněčný cyklus prokaryontních a eukaryontních mikroorganismů, cytoskeleton.

4. Bioenergetika mikroorganismů.

5. Biochemie a adaptační mechanismy extrémofilů.

6. Syntéza esenciálních aminokyselin.

7. Syntéza sekundárních metabolitů, mechanismus účinků antibiotik.

8. Inhibiční faktory mikroorganismů - lantibiotika, koliciny, killer faktory.

9. Faktory podmiňující patogenitu mikroorganismů.

10. Sekreční systémy prokaryotních a eukaryotních mikroorganismů.

11. Mechanismy transportu látek u mikroorganismů.

12. Životní cykly mikroorganismů: biochemie, regulace a komunikace "quorum sensing".

13. Oxidativní stres u mikroorganismů.

14. Využití mikrobiálních enzymů v biotechnologiích.

Poslední úprava: Kubová Petra (14.12.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie, Mikrobiologie

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K písemné a ústní zkoušce může přistoupit student/ka, který obhájil/a individuální projekt na předem vybrané téma formou ústní prezentace. Úspěšné zakončení předmětu spočívá v napsání zkouškové písemky minimálně na 50 bodů ze 100 a složení ústní zkoušky v hodnocení A-E.

Poslední úprava: Stiborová Hana (06.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha