PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biochemie mikroorganismů - N320053
Anglický název: Biochemistry of Microorganisms
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Pazlarová Jarmila doc. RNDr. CSc.
Stiborová Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M320019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pazlarová Jarmila doc. RNDr. CSc. (14.11.2012)
Předmět rozšiřuje základní znalosti o biochemii mikroorganismů se zaměřením na organizaci buněčného metabolismu a regulační mechanismy.Součástí je poznání regulace buněčného cyklu jak prokaryotních tak eukaryotních mikroorganismů, biochemické principy života extremofilních mikroorganismů. Dále se studenti seznámí s determinanty virulence patogenů, syntézou antimikrobiálních peptidů a antibiotik(sekundární metabolity). Jsou vysvětleny principy regulace quorum-sensing a tvorba mikrobiálního biofilmu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Studenti budou umět:

orientovat se v typech metabolismu různých skupin mikroorganismů, znají regulaci procesů jako je sporogeneze, buněčný cyklus, sekrece nízko a vysokomolekulárních látek z buněk a zpět. Mají znalosti o mechanismech působení antimikrobiálních látek a mechanismů podmiňujících patogenitu mikroorganismů. Seznámí se stypy odpovědí mikroorganismů na různé typy stresů (heat-shock, oxidativní stres).

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Z: Biochemie, Voet a Voetová, Victoria Publishing 1995

D: Microbial Physiology, 4th Edition, Albert G. Moat, John W. Foster, Michael P. Spector, Michael P. Sector, Wiley-Liss; 4 edition (July 8, 2002), ISBN-10: 0471394831

D: Bacterial Physiology and Metabolism, Byung Hong Kim, Geoffrey Michael Gadd, Cambridge University Press; 1 edition (March 3, 2008), ISBN-10: 0521712300

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ320 (19.09.2013)

žádné

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

1. Organisace buněčného metabolismu, experimentální přístupy ke studiu klíčových reakcí, turn-over proteinů, ultracytochemie mikroorganismů

2. RNA-polymerasa, sigma faktory, stabilita m-RNA,fosforylace proteinů

3. Životní a buněčný cyklus prokaryontních a eukaryontních mikroorganismů, cytoskeleton

4. Biochemické principy života mikroorganismů v extrémních podmínkách, sporulace

5. Biochemické dráhy vedoucí k syntéze esenciálních aminokyselin

6. Inhibiční faktory mikroorganismů, lantibiotika, koliciny, killer faktory

7. Biochemické dráhy vedoucí k synthese sekundárních metabolitů, mechanismus účinků antibiotik

8. Faktory podmiňující patogenitu mikroorganismů

9. Sekrece bílkovin u prokaryontních a eukaryontních mikroorganismů, signální peptidy, "processing"

10. Anaerobní procesy u mikroorganismů, anaerobní respirace

11. Mechanismy transportu látek u mikroorganismů

12. Regulace "quorum sensing"

13. Oxidativní stres u mikroorganismů

14. Mikrobiální degradace celulosy

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.06.2013)

Biochemie, Mikrobiologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Stiborová Hana Ing. Ph.D. (29.01.2018)

K písemné a ústní zkoušce může přistoupit student/ka, který obhájil/a individuální projekt na předem vybrané téma formou ústní prezentace. Úspěšné zakončení předmětu spočívá v napsání zkouškové písemky minimálně na 50 bodů ze 100 a složení ústní zkoušky v hodnocení A-E.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,6 16
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 40
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha