PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin - M323005
Anglický název: Reaction Mechanisms in Food Chemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://Doc. Dr. Ing. Karel Cejpek, Doc. Dr. Ing. M. Doležal - http://web.vscht.cz/dolezala/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cejpek Karel doc. Dr. Ing.
Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N323016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (26.01.2018)
Náplní předmětu je uvedení posluchačů do problematiky experimentálního sledování reakcí významných v laboratorní a technologické potravinářské praxi. Studenti si osvojí možnosti řízení průběhu reakcí a naučí se popisovat je kinetickými vztahy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (26.01.2018)

Studenti budou umět

  • experimentálně sledovat nejběžnější reakce významné v potravinářské praxi;
  • zjišťovat kinetické parametry reakcí a popisovat tyto procesy příslušnými kinetickými vztahy;
  • aplikovat získané poznatky pro řízení průběhu reakcí.

Literatura -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (26.01.2018)

Z: Davídek J., Velíšek J., Pokorný J.: Chemical Changes during Food Processing (Developments in Food Science 21), Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo, 1990, 0444988459.

Z: Van Boekel M. A. J. S.: Kinetic Modeling of Reactions in Foods, CRC Press, Boca Raton, 2009, 9781574446142.

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, 9788086659176.

D: Červinka O. a kol.: Mechanismy organických reakcí, SNTL/Alfa, Praha, 1976, 0460576.

D: Upadhay S. K.: Chemical Kinetics and Reaction Dynamics, Springer/Anamaya Publishers, New York /New Delhi, 2006, 1402045468.

Studijní opory -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (26.01.2018)

http://mms02.vscht.cz/vyuka

http://mms02.vscht.cz/

http://lib-c.vscht.cz/

http://www.sciencedirect.com/

http://mms02.vscht.cz/chemreakce

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (30.01.2018)

V rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (26.01.2018)

1. Úvod do laboratorních cvičení, základní teorie, příprava vzorků.

2. Oxidace lipidů.

3. Oxidace lipidů II.

4. Oxidace askorbové kyseliny.

5. Stanovení antiradikálové aktivity potravin metodou DPPH.

6. Stanovení antioxidační a prooxidační účinnosti potravin metodou odbarvení beta-karotenu.

7. Hydrolýza bílkovin.

8. Reakce neenzymového hnědnutí: sledování vzniku melanoidinů.

9. Reakce neenzymového hnědnutí: sledování vzniku a transformace 1-morfolino-1-deoxy-D-fruktosy.

10. Reakce neenzymového hnědnutí: mutarotace sacharidů.

11. Reakce neenzymového hnědnutí: hydrolýza oligosacharidů.

12. Vlhnutí potravin.

13. Stanovení aktivity a obsahu vody v potravinách; vytvoření sorpční isothermy.

14. Závěrečný test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (26.01.2018)

Reakční mechanismy v chemii potravin

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Cejpek Karel doc. Dr. Ing. (26.01.2018)

K udělení zápočtu student musí absolvovat všechny úlohy připravené pro turnus a odevzdat příslušné protokoly. V případě omluvené nepřítomnosti úlohu nahrazuje v náhradním termínu. V případě dlouhodobé absence z vážného důvodu (nemoc trvající déle než třetina doby trvání turnusu) může být absolvování jedné úlohy prominuto. Získání zápočtu je podmíněno úspěšným splněním závěrečného testu, který zahrnuje otázky k principům reakcí sledovaných v úlohách, příslušným výpočtům a kinetickým vztahům.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha