PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Analýza biologicky aktivních látek - M323016
Anglický název: Analysis of Bioactive Compounds
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Dvořáková Darina Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : AM323016
Záměnnost : AM323016, N323045
N//Je neslučitelnost pro: AM323016
Z//Je záměnnost pro: AM323016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)
V rámci předmětu jsou prezentovány principy a klíčové aplikace moderních izolačních, separačních a detekčních technik běžně využívaných v oblasti studia a charakterizace biologicky aktivních sloučenin. Zvláštní pozornost je věnována (i) aplikaci základních i pokročilých extrakčních technik; (ii) strategii účinné separace realizované pomocí plynové či kapalinové chromatografie; (iii) prezentaci jednotlivých instrumentálních technik se zvláštním zaměřením na hmotnostní spektrometrii a její představení v případových studií. V závěru výuky jsou shrnuty praktické aspekty i problémy, které je nutné v praxi kvalifikovaným způsobem řešit.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Studenti budou umět:

  • Zvolit vhodný postup přípravy vzorku (t.j. extrakční a přečišťovací techniku) pro následující stanovení cílových analytů;
  • Využít separačních technik (plynové či kapalinové chromatografie) ve spojení s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro pro analýzu komplexních směsí přírodních sloučenin;
  • Porozumět základním charakteristikám jednotlivých ionizačních technik a hmotnostních analyzátorů a jejich využití pro identifikaci i kvantifikaci analytů;
  • Aplikovat necílenou analýzu (metabolomický fingerprinting /profilování) s následným statistickým zpracováním naměřených dat.

Literatura -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Z: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroj VŠCHT, ISBN 9781420045666.

Z: W.M.A. Niessen: Current Practice of Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Marcel Dekker, Inc., USA, 2001, ISBN 9780824704735.

Z: W.M.A. Niessen: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. CRC Press, Boca Raton, USA, 2006, ISBN 978-0-8247-4082-5.

Z: Watson J. T., Sparkman O. D.: Introduction to Mass Spectrometry. Wiley, Chichester, Velká Británie, 2007, ISBN 978-0-470-51634-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Přehled technik:

http://www.chem-ilp.net/labTechniques/LabTechniques.htm

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

Databáze látek, hmotnostní spektra:

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (30.01.2018)

V rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

1. Úvod do problematiky, představení a klasifikace biologicky aktivních látek

2. Obecná charakteristika analytického postupu, pracovní charakteristiky a validace, základní kroky v analýze biologicky aktivních látek přírodního i antropogenního původu

3. Základní i pokročilé extrakční techniky se zaměřením na jejich využití v praxi (případové studie)

4. Plynová chromatografie (základní teorie, nástřikové techniky, klasifikace kapilárních kolon, vliv různých parametrů na separační proces)

5. Plynová chromatografie (optimalizace separace, kompletní dvourozměrná GC, konvenční detektory)

6. Kapalinová chromatografie (základní teorie, výběr chromatografického systému)

7. Kapalinová chromatografie (kolony a klasifikace stacionárních fází, konvenční detektory, optimalizace a vliv různých parametrů na separační proces)

8. Hmotnostní spektrometrie (úvod a charakterizace aplikačního potenciálu, ionizační techniky)

9. Hmotnostní spektrometrie (hmotnostní analyzátory, iontová mobilita, detekce)

10. Kvantifikační postupy a techniky, konfirmace, matriční efekty v GC a LC a možnosti jejich snížení a kompenzace

11. Základní přístupy v analýze biologicky aktivních látek (silice, vitaminy, glykosidy)

12. Základní přístupy v analýze biologicky aktivních látek (biogenní aminy, alkaloidy, mykotoxiny, environmentální kontaminanty)

13. Necílová analýza (metabolomický fingerprinting a profilování, případové studie)

14. Prezentace samostatných prací studentů, diskuze

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Analytická chemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

K udělení zápočtu je nutné zpracovat krátkou prezentaci popisující případovou studii v oblasti analýzy biologicky aktivních látek. Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky, která se skládá z písemné části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha