PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Analýza biologicky aktivních látek - M323016
Anglický název: Analysis of Bioactive Compounds
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Dvořáková Darina Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : AM323016
Záměnnost : AM323016, N323045
Je neslučitelnost pro: AM323016
Je záměnnost pro: AM323016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)
V rámci předmětu jsou prezentovány principy a klíčové aplikace moderních izolačních, separačních a detekčních technik běžně využívaných v oblasti studia a charakterizace biologicky aktivních sloučenin. Zvláštní pozornost je věnována (i) aplikaci základních i pokročilých extrakčních technik; (ii) strategii účinné separace realizované pomocí plynové či kapalinové chromatografie; (iii) prezentaci jednotlivých instrumentálních technik se zvláštním zaměřením na hmotnostní spektrometrii a její představení v případových studií. V závěru výuky jsou shrnuty praktické aspekty i problémy, které je nutné v praxi kvalifikovaným způsobem řešit.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Studenti budou umět:

  • Zvolit vhodný postup přípravy vzorku (t.j. extrakční a přečišťovací techniku) pro následující stanovení cílových analytů;
  • Využít separačních technik (plynové či kapalinové chromatografie) ve spojení s hmotnostně-spektrometrickou detekcí pro pro analýzu komplexních směsí přírodních sloučenin;
  • Porozumět základním charakteristikám jednotlivých ionizačních technik a hmotnostních analyzátorů a jejich využití pro identifikaci i kvantifikaci analytů;
  • Aplikovat necílenou analýzu (metabolomický fingerprinting /profilování) s následným statistickým zpracováním naměřených dat.

Literatura -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Z: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroj VŠCHT, ISBN 9781420045666.

Z: W.M.A. Niessen: Current Practice of Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Marcel Dekker, Inc., USA, 2001, ISBN 9780824704735.

Z: W.M.A. Niessen: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. CRC Press, Boca Raton, USA, 2006, ISBN 978-0-8247-4082-5.

Z: Watson J. T., Sparkman O. D.: Introduction to Mass Spectrometry. Wiley, Chichester, Velká Británie, 2007, ISBN 978-0-470-51634-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Přehled technik:

http://www.chem-ilp.net/labTechniques/LabTechniques.htm

http://www.chem.arizona.edu/massspec/

http://www.ionsource.com/tutorial/spectut/spec1.htm

http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspecmenu.html

Databáze látek, hmotnostní spektra:

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://www.chemspider.com/

http://www.massbank.jp/

http://metlin.scripps.edu/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (30.01.2018)

V rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (16.02.2021)

1 Úvod do problematiky, představení a klasifikace biologicky aktivních látek

2 Obecná charakteristika analytického postupu, pracovní charakteristiky a validace, základní kroky v analýze biologicky aktivních látek přírodního i antropogenního původu

3 Základní a pokročilé extrakční techniky

4 Kapalinová chromatografie (základní teorie, výběr chromatografického systému, kolony a klasifikace stacionárních fází, konvenční detektory, optimalizace a vliv různých

parametrů na separační proces)

5 Plynová chromatografie (základní teorie, nástřikové techniky, klasifikace kapilárních kolon, vliv různých parametrů na separační proces, optimalizace separace, kompletní

dvourozměrná GC, konvenční detektory)

6 Hmotnostní spektrometrie (úvod a charakterizace aplikačního potenciálu, ionizační techniky, hmotnostní analyzátory, iontová mobilita, detekce)

7 Analýza těkavých látek technikou GC-MS (případové studie)

8 Analýza environmentálních kontaminantů technikou GC-MS (případové studie)

9 Analýza environmentálních kontaminantů technikou LC-MS (případové studie)

10 Bioanalytické metody I

11 Bioanalytické metody II

12 Analýza pesticidů a mykotoxinů (případové studie)

13 Analýza vitamínů a aditivních látek (případové studie)

14 Zápočtové projekty, diskuze, příprava na zkouškový test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

Analytická chemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořáková Darina Ing. Ph.D. (31.01.2018)

K udělení zápočtu je nutné zpracovat krátkou prezentaci popisující případovou studii v oblasti analýzy biologicky aktivních látek. Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky, která se skládá z písemné části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha