PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Strategie průkazu falšování potravin a doplňků stravy - M323020
Anglický název: Strategies for food and food supplements authentication
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Tomaniová Monika Ing. Ph.D.
Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N323052
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.02.2018)
V rámci předmětu se posluchači seznámí s různými scénáři falšování významných potravinových komodit, produktů a doplňků stravy; diskutována budou i potenciální zdravotní rizika pro konzumenty. Pozornost bude věnována též významu sledovatelnosti v řetězci zemědělská produkce - zpracování / výroba - transport / skladování - distribuce. Prezentovány budou jak klasické postupy průkazu falšování, tak i strategie autentikace založené na nejmodernějších laboratorních technikách. Součástí výuky budou studie dokumentující reálné příklady z praxe.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (28.01.2018)

Studenti budou umět:

Kriticky analyzovat příčiny a důsledky falšování potravin a doplňků stravy, jak z ekonomického, tak zdravotního hlediska

Orientovat se v analytických postupech používaných pro prokazování falšování potravin a doplňků stravy

Orientovat se v přístupech používaných pro sledovatelnost potravin

Navrhnout postupy pro zjištění falšování potravin a doplňků stravy na scénáři případové studie

Literatura -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (11.09.2023)

Z: FoodIntegrity Handbook: a guide to food authenticity issues and analytical solutions, 2018, ISBN print version 978-2-9566303-0-2, electronic version 978-2-9566303-1-9

Z: Da-Wen Sun, Modern Techniques for Food Authentication, 2nd Edition, Academic Press, 2018, Hardback ISBN: 9780128142646, eBook ISBN: 9780128142653

D: Downey G., Advances in Food Authenticity Testing, Woodhead Publishing, Elsevier, 2016, ISBN 978-0-08-100220-9

D: Kolektiv autorů, Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, Key Publishing, 2011, ISBN 978-80-7418-124-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (31.01.2018)

Odborné články a knihy z databází Web of Science, KNOVEL, ScienceDirect, Wiley Online Library, apod.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (31.01.2018)

V rozsahu sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (11.09.2023)

1. Úvod do problematiky falšování potravin

2. Tradiční postupy prokazování falšování potravin

3. Současné analytické strategie používané pro průkaz falšování potravin a doplňků stravy

4. Využití chemometrických nástrojů pro efektivní odhalování falšování potravin a doplňků stravy

5. Falšování potravin rostlinného původu a nápojů, případové studie

6. Falšování potravin živočišného původu, případové studie

7. Falšování doplňků stravy

8. Průkaz autenticity technologických postupů používaných při výrobě potravin

9. Sledovatelnost v potravních řetězcích, úvod do problematiky

10. Principy globální sledovatelnosti potravin

11. Funkce a činnost inspekčních orgánů při odhalování falšování potravin a doplňků stravy

12. Komunikace s konzumenty o rizicích spojených s falšováním potravin a souvisejících legislativních požadavcích

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.02.2018)

Chemie potravin, Analýza potravin a přírodních produktů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.02.2018)

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné vypracování a prezentace semestrálního projektu dle zadání

Úspěšné absolvování písemné a ústní části zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha