PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Strategie průkazu falšování potravin a doplňků stravy - N323052
Anglický název: Strategies for authentication of food and food supplements
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M323020
Pro druh:  
Garant: Tomaniová Monika Ing. Ph.D.
Stránská Milena doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M323020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (16.02.2016)
V rámci předmětu se posluchači seznámí s různými scénáři falšování významných potravinových komodit, produktů a doplňků stravy; diskutována budou i potenciální zdravotní rizika pro konzumenty. Pozornost bude věnována též významu sledovatelnosti v řetězci zemědělská produkce - zpracování / výroba - transport / skladování - distribuce. Prezentovány budou jak klasické postupy průkazu falšování, tak i strategie autentikace založené na nejmodernějších laboratorních technikách. Součástí výuky budou studie dokumentující reálné příklady z praxe.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (16.02.2016)

Studenti budou umět:

Kriticky analyzovat příčiny a důsledky falšování potravin a doplňků stravy, jak z ekonomického, tak zdravotního hlediska

Orientovat se v analytických postupech používaných pro prokazování falšování potravin a doplňků stravy

Orientovat se v přístupech používaných pro sledovatelnost potravin

Navrhnout postupy pro zjištění falšování potravin a doplňků stravy na scénáři případové studie

Literatura -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (11.12.2012)

Z: Lees M., Food Authenticity and Tracebility, Woodhead Publishing Limited, 2003, ISBN 1855735261

Z: Rekha S. Singhal, Pushpa R. Kulkarni, Dinanth V. Rege, Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity, Woodhead Publishing Limited, 1997, ISBN 1855732998

D: Hoorfar J., Case studies in food safety and authenticity: Lessons from real-life situations, Woodhead Publishing Limited, 2012, ISBN 0857094122

D: Hoorfar J., Jordan K., Butler F., Prugger R., Food chain integrity: A holistic approach to food traceability, safety, quality and autenticity, Woodhead Publishing Limited, 2011, ISBN 0857090682

D: Da-Wen Sun, Modern Techniques for Food Authentication, Academic Press, 2008, ISBN 0123740851

Studijní opory -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (15.02.2016)

Kolektiv autorů, Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, Key Publishing, 2011, ISBN 978-80-7418-124-5

Food Chemistry, issue on Food Authenticity & Traceability, Volume 118, Issue 4, Pages 887-998 (15 February 2010), http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146/118/4

TraceFoodWiki, http://www.tracefood.org/index.php/Main_Page

Sylabus -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (16.02.2016)

1. Úvod do problematiky falšování potravin

2. Tradiční postupy prokazování falšování potravin

3. Současné analytické strategie používané pro průkaz falšování potravin a doplňků stravy I

4. Současné analytické strategie používané pro průkaz falšování potravin a doplňků stravy II

5. Využití chemometrických nástrojů pro efektivní odhalování falšování potravin a doplňků stravy

6. Falšování potravin rostlinného původu a nápojů, případové studie

7. Falšování potravin živočišného původu, případové studie

8. Falšování doplňků stravy

9. Autentikace technologických postupů používaných při výrobě potravin

10. Průkaz geneticky modifikovaných potravin v potravních řetězcích

11. Sledovatelnost v potravních řetězcích, úvod do problematiky

12. Principy globální sledovatelnosti potravin

13. Funkce a činnost inspekčních orgánů při odhalování falšování potravin a doplňků stravy

14. Komunikace s konzumenty o rizicích spojených s falšováním potravin a souvisejících legislativních požadavcích

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Tomaniová Monika Ing. Ph.D. (16.02.2016)

Chemie potravin, Analýza potravin a přírodních produktů, Úvod do potravinářské legislativy

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha