PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Autenticita a detekce falšování potravin - M324006
Anglický název: Food traceability and authenticity
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N324029
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na autenticitu potravin, možnosti falšování a pochopení postupů a metod hodnocení autenticity potravin. Diskutována je problematika vlivu přirozené variability, receptury, technologického zpracování a skladování na markery autenticity. Student je seznámen se základními kvalitativními parametry vybraných výrobků a jejich složek, s legislativními aspekty a aktuálními projekty.
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Definovat požadavky na autentickou potravinu

Posoudit možné způsoby falšovaní a jejich příčiny a následky

Navrhnout postupy hodnocení autenticity, interpretovat získaná data

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Literatura -

Z: Čížková H., Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, ISBN 978-80-7418-124-5

D: Lees M., Food Authenticity and Traceability, 2003, ISBN 1855735261 , Woodhead Publ.

D: Singhal R., Handbook of Indices of Food Quality and Autenticity, 1997, ISBN 1855732998, CRC

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studijní opory -

Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity

http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=307&VerticalID=0

AIJN Code of Practice http://www.aijn.org/

USDA National Nutrient Database for Standard Reference www.ndb.nal.usda.gov

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do autenticity potravin, hlavní způsoby falšování a metody detekce, potravinářské právo v ČR a EU, oblasti regulace

2. Dozor nad jakostí a autenticitou potravin (státní dozor, sdružení výrobců, společenské organizace), ochrana spotřebitele

3. Označování potravin, ochrana označení původu potravin a tradičních specialit

4. Dosledovatelnost (traceability)-cíl, nástroje a systémy, legislativní požadavky, konkrétní postupy a metody průkazu

5. Metody posuzování autenticity potravin, metodika posuzování autenticity (databáze, srovnání se standardy, chemometrie)

6. Autenticita potravin-tuky a oleje, mléko a mléčné výrobky

7. Autenticita potravin-výrobky z ovoce a zeleniny, ovocné nápoje

8. Autenticita potravin-ryby, maso a masné výrobky

9. Autenticita potravin-cereálie, vejce, výrobky z vajec

10. Autenticita potravin-alkoholické nápoje

11. Autenticita potravin-čaj, káva, koření, aromata

12. Autenticita potravin-med, kakao, čokoláda

13. Autenticita potravin-potraviny pro zvláštní výživu, GMO potraviny, ozářené potraviny, biopotraviny

14. Současné projekty, aktuální kauzy falšování potravin, praktické příklady identifikace falšování na základě dodaných dat

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Vstupní požadavky -

znalosti chemie a analýzy potravin, základních potravinářských technologií

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemie potravin

Analýza potravin

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
 
VŠCHT Praha