PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Autenticita a detekce falšování potravin - N324029
Anglický název: Food traceability and authenticity
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M324006
Pro druh:  
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M324006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (04.12.2012)
Předmět je zaměřen na autenticitu potravin, možnosti falšování a pochopení postupů a metod hodnocení autenticity potravin. Diskutována je problematika vlivu přirozené variability, receptury, technologického zpracování a skladování na markery autenticity. Student je seznámen se základními kvalitativními parametry vybraných výrobků a jejich složek, s legislativními aspekty a aktuálními projekty.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Definovat požadavky na autentickou potravinu

Posoudit možné způsoby falšovaní a jejich příčiny a následky

Navrhnout postupy hodnocení autenticity, interpretovat získaná data

Literatura -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (14.11.2014)

Z: Čížková H., Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, ISBN 978-80-7418-124-5

D: Lees M., Food Authenticity and Traceability, 2003, ISBN 1855735261 , Woodhead Publ.

D: Singhal R., Handbook of Indices of Food Quality and Autenticity, 1997, ISBN 1855732998, CRC

Studijní opory -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Handbook of Indices of Food Quality and Authenticity

http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=307&VerticalID=0

AIJN Code of Practice http://www.aijn.org/

USDA National Nutrient Database for Standard Reference www.ndb.nal.usda.gov

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (16.12.2012)

1. Úvod do autenticity potravin, hlavní způsoby falšování a metody detekce, potravinářské právo v ČR a EU, oblasti regulace

2. Dozor nad jakostí a autenticitou potravin (státní dozor, sdružení výrobců, společenské organizace), ochrana spotřebitele

3. Označování potravin, ochrana označení původu potravin a tradičních specialit

4. Dosledovatelnost (traceability)-cíl, nástroje a systémy, legislativní požadavky, konkrétní postupy a metody průkazu

5. Metody posuzování autenticity potravin, metodika posuzování autenticity (databáze, srovnání se standardy, chemometrie)

6. Autenticita potravin-tuky a oleje, mléko a mléčné výrobky

7. Autenticita potravin-výrobky z ovoce a zeleniny, ovocné nápoje

8. Autenticita potravin-ryby, maso a masné výrobky

9. Autenticita potravin-cereálie, vejce, výrobky z vajec

10. Autenticita potravin-alkoholické nápoje

11. Autenticita potravin-čaj, káva, koření, aromata

12. Autenticita potravin-med, kakao, čokoláda

13. Autenticita potravin-potraviny pro zvláštní výživu, GMO potraviny, ozářené potraviny, biopotraviny

14. Současné projekty, aktuální kauzy falšování potravin, praktické příklady identifikace falšování na základě dodaných dat

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

znalosti chemie a analýzy potravin, základních potravinářských technologií

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Chemie potravin

Analýza potravin

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 114 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 40
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha