PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Provozní analýza potravin - M324007
Anglický název: Food process quality control
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen LS
Garant: Kvasnička František prof. Ing. CSc.
Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N324030
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Přednášky představí průřez metodami využívanými ke kontrole surovin, produktů a procesů v potravinářských techmologiích, které jsou vyučovány na Ústavu konzervace potravin, Ústavu sacharidů a cereálií a Ústavu mléka, tuků a kosmetiky. V současné době se ke kontrole procesů potravinářských technologií uplatňují metody fyzikální, fyzikálně-chemické, biochemické, mikrobiologické a senzorické. Nedílnou součástí předmětu je zpracování získaných analytických dat a základy statistického řízení procesu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Studenti budou umět:

Zvolit a používat analytické metody pro kontrolu kvality surovin, meziproduktů a produktů potravinářských výrob

Vybrat a používat vhodnou metodu pro řízení potravinářských procesů

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Z: Nollet L.M.L. (editor): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker, Inc., 2004, ISBN: 0-8247-5039-X.

D: Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.

D: Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8

D: Pazlarová J.: Mikrobiologické zkoumání potravin, Ústav biochemie a mikrobiologie, 2006 (dostupné na: http://biomikro.vscht.cz/sylaby/potrmik.htm)

D: Králová B., Rauch P.: Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT PRAHA, 2. Vydání 1995.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

1) http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/index.html

2) http://www.anton-paar.com

3) Da-Wen Sun (2008): Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control. , Academic Press, ISBN 9780123741363.

4) Tunick M.H., Palumbo S.A., Fratamico P.M. (1995): New Techniques in the Analysis of Foods, Plenum Publishing Corporation, ISBN-13: 9780306460357.

5) Nielsen S.S.(2003) : Food Analysis. Springer Science-Business Media Inc., ISBN-0-306-47495-8.

6) Baltes W. (editor): Rapid Methods for Analysis of Food and Food Raw Material, Technomic Publishing, Lancaster-Basel, 1990, ISBN 87762-794-0.

7) Churáček J. a kol.: Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod, 1993, Academia, ISBN 80-200-0010-0.

8) Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.

9) Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8

10) Roos Y.H. (1995): Phase Transitions in Foods. Academic Press. ISBN-13: 978-0-12-595340-5

11) Clark S., Costello, Drake M. Bodyfelt F.: The Sensory Evaluation of Dairy Products, Springer, 2nd ed. 2009, ISBN 978-0-387-77406-0

12) Davies E.R.: Image Processing for the Food Industry. World Scientific, Singapore, 2000. ISBN 981-02-4022-8

13) Metodika třídění a výběru ječmene s odlišným obsahem neškrobových polysacharidů využitím FT-IR a FT-NIR. Certifikovaná metoda vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR při řešení projektu NAZV, č. QH91053 „Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem“.http://uchts.vscht.cz/vyzkum/aplikovany-vyzkum/

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

1) Úvod, vzorkování, úprava vzorku.Základní (gravimetrie, volumetrie, spektrofotometrie) metody a jejich aplikace v provozní analýze

2) Chromatografícké metody a jejich aplikace v provozní analýze

3) Elektroforetické metody a jejich aplikace v provozní analýze

4) Spektroskopické metody

5) Aplikace spektroskopických metod v provozní analýze

6) Optické metody, rentgenová difrakce a termická analýza

7) Aplikace optických metod a termické analýzy v provozní analýze

8) Reologické metody a analýza obrazu

9) Aplikace reologických metod a analýzy obrazu v provozní analýze

10) Aplikovaná mikrobiologie

11) Mikrobiologické metody v provozní analýze

12) Senzorické hodnocení potravin

13) Biochemické metody v provozní analýze

14) Zpracování dat, statistické řízení procesů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)

Analytická chemie, Fyzikální chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kvasnička František prof. Ing. CSc. (07.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Pro absolvování předmětu musí posluchač získat zápočet, aby mohl skládat písemnou zkoušku.

Zápočet získá absolvováním tří průběžných testů, ze kterých musí celkově získat minimálně 50 bodů ze 100 možných.

Písemnou zkoušku musí napsat na 50 bodů ze 100 možných.

 
VŠCHT Praha