PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Provozní analýza potravin - N324030
Anglický název: Food process quality control
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M324007
Pro druh:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen LS
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kvasnička František prof. Ing. CSc.
Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M324007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kvasnička František prof. Ing. CSc. (14.09.2015)
Přednášky představí průřez metodami využívanými ke kontrole surovin, produktů a procesů v potravinářských techmologiích, které jsou vyučovány na Ústavu konzervace potravin, Ústavu sacharidů a cereálií a Ústavu mléka, tuků a kosmetiky. V současné době se ke kontrole procesů potravinářských technologií uplatňují metody fyzikální, fyzikálně-chemické, biochemické, mikrobiologické a senzorické. Nedílnou součástí předmětu je zpracování získaných analytických dat a základy statistického řízení procesu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kvasnička František prof. Ing. CSc. (07.11.2012)

Studenti budou umět:

Zvolit a používat analytické metody pro kontrolu kvality surovin, meziproduktů a produktů potravinářských výrob

Vybrat a používat vhodnou metodu pro řízení potravinářských procesů

Literatura -
Poslední úprava: Kvasnička František prof. Ing. CSc. (14.11.2014)

Z: Nollet L.M.L. (editor): Handbook of Food Analysis, Volume 1 - 3, Marcel Dekker, Inc., 2004, ISBN: 0-8247-5039-X.

D: Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.

D: Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8

D: Pazlarová J.: Mikrobiologické zkoumání potravin, Ústav biochemie a mikrobiologie, 2006 (dostupné na: http://biomikro.vscht.cz/sylaby/potrmik.htm)

D: Králová B., Rauch P.: Bioanalytické metody, Vydavatelství VŠCHT PRAHA, 2. Vydání 1995.

Studijní opory -
Poslední úprava: Čopíková Jana prof. Ing. CSc. (05.12.2012)

1) http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/index.html

2) http://www.anton-paar.com

3) Da-Wen Sun (2008): Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control. , Academic Press, ISBN 9780123741363.

4) Tunick M.H., Palumbo S.A., Fratamico P.M. (1995): New Techniques in the Analysis of Foods, Plenum Publishing Corporation, ISBN-13: 9780306460357.

5) Nielsen S.S.(2003) : Food Analysis. Springer Science-Business Media Inc., ISBN-0-306-47495-8.

6) Baltes W. (editor): Rapid Methods for Analysis of Food and Food Raw Material, Technomic Publishing, Lancaster-Basel, 1990, ISBN 87762-794-0.

7) Churáček J. a kol.: Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod, 1993, Academia, ISBN 80-200-0010-0.

8) Klouda P.: Moderní analytické metody, Ostrava, 1996, ISBN 80-902155-0-5.

9) Foret F., Křivánková L., Boček P.: Capillary zone electrophoresis, (editor Radola B. J.), VCH, Weinheim: (1993). ISBN 3-527-30019-8

10) Roos Y.H. (1995): Phase Transitions in Foods. Academic Press. ISBN-13: 978-0-12-595340-5

11) Clark S., Costello, Drake M. Bodyfelt F.: The Sensory Evaluation of Dairy Products, Springer, 2nd ed. 2009, ISBN 978-0-387-77406-0

12) Davies E.R.: Image Processing for the Food Industry. World Scientific, Singapore, 2000. ISBN 981-02-4022-8

13) Metodika třídění a výběru ječmene s odlišným obsahem neškrobových polysacharidů využitím FT-IR a FT-NIR. Certifikovaná metoda vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR při řešení projektu NAZV, č. QH91053 „Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem“.http://uchts.vscht.cz/vyzkum/aplikovany-vyzkum/

Sylabus -
Poslední úprava: Kvasnička František prof. Ing. CSc. (07.11.2012)

1) Úvod, vzorkování, úprava vzorku.Základní (gravimetrie, volumetrie, spektrofotometrie) metody a jejich aplikace v provozní analýze

2) Chromatografícké metody a jejich aplikace v provozní analýze

3) Elektroforetické metody a jejich aplikace v provozní analýze

4) Spektroskopické metody

5) Aplikace spektroskopických metod v provozní analýze

6) Optické metody, rentgenová difrakce a termická analýza

7) Aplikace optických metod a termické analýzy v provozní analýze

8) Reologické metody a analýza obrazu

9) Aplikace reologických metod a analýzy obrazu v provozní analýze

10) Aplikovaná mikrobiologie

11) Mikrobiologické metody v provozní analýze

12) Senzorické hodnocení potravin

13) Biochemické metody v provozní analýze

14) Zpracování dat, statistické řízení procesů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kvasnička František prof. Ing. CSc. (07.11.2012)

Analytická chemie, Fyzikální chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 40
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 60
Průběžné a zápočtové testy 40

 
VŠCHT Praha