PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
NMR pro studium přírodních látek - M342008
Anglický název: NMR Spectroscopy in Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://doc. Ing. R. Hrabal, CSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Jan Ing. Ph.D.
Dvořáková Hana Ing. CSc.
Prchal Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N342010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (24.01.2018)
Výuka předmětu si klade za cíl seznámit studenty se základy spektroskopie Nukleární magnetické resonance. Kurz je koncipován pro běžné uživatele tak, aby byli schopni využít tuto metodu pro řešení vlastních projektů, t.j. např. zvolit vhodný NMR experiment, nastavit parametry pro jeho změření, zpracovat jej a v neposlední řadě interpretovat výsledky. První část kurzu je věnována fyzikálním základům metody, druhá část je seminářem, kde se studenti seznámí s běžnými NMR spektry a naučí se je interpretovat. Poslední částí kurzu jsou přednášky věnované různým aplikacím NMR spektroskopie. Nezbytnou podmínkou absolvování kurzu je vypracování vlastního projektu a prezentace výsledků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (24.01.2018)

Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D a 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.

Literatura -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (24.01.2018)

Kvalitní literatura v českém jazyce není, materiály v češtině jsou uvedeny v sekci Studijní opory.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (24.01.2018)

http://www.vscht.cz/nmr/predmet/predmet-nmr.html

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (19.12.2017)

1. Základní pojmy, principy pulsních experimentů

2. Dvou a vícedimenzionální NMR

3. Jaderná relaxace, chemická výměna, NOE efekt

4. Konstrukce a princip činnosti NMR spektrometrů

5. Interpretace NMR spekter, výpočty, databáze

6. Konformační analýza I

7. Konformační analýza II

8. Chemická výměna

9. Multijaderná NMR a její využití pro řešení konkrétních problémů

10. Zadání zkouškového projektu

11. NMR biologicky aktivních systémů

12. Studium nevazebných interakcí

13. Kvantitativní NMR, zobrazování pomocí magnetické resonance

14. NMR v pevné fázi

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (24.01.2018)

Student by měl mít základní znalosti matematiky, fyzika a chemie.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)

Výuka je zakončena klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro udělení zápočtu je řešení samostatného projektu a jeho obhajoba. Vlastní klasifikace pak je navržena podle výsledku písemného testu a konečné hodnocení lze vylepšit ústním pohovorem.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Obhajoba individuálního projektu 0.4 10
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 82 / 84
 
VŠCHT Praha