PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
NMR pro studium přírodních látek - N342010
Anglický název: NMR spectroscopy in Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M342008
Další informace: http://doc. Ing. R. Hrabal, CSc.
Garant: Hrabal Richard prof. Ing. CSc.
Dvořáková Hana Ing. CSc.
Prchal Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M342008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka předmětu si klade za cíl seznámit studenty se základy spektroskopie Nukleární magnetické resonance. Kurz je koncipován pro běžné uživatele tak, aby byli schopni zvolit vhodný NMR experiment, nastavit parametry pro jeho změření, zpracovat jej a v neposlední řadě interpretovat výsledky. První část kurzu je věnována fyzikálním základům metody, druhá část je seminářem, kde se studenti seznámí s běžnými NMR spektry a naučí se je interpretovat. Poslední částí kurzu jsou přednášky věnované různým aplikacím NMR spektroskopie. Nezbytnou podmínkou absolvování kurzu je vypracování vlastního projektu a prezentace výsledků.
Poslední úprava: Hrabal Richard (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení běžných problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D a 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.

Poslední úprava: Hrabal Richard (15.11.2012)
Literatura -

Kvalitní literatura v českém jazyce není, materiály v češtině jsou uvedeny v sekci Studijní opory.

Poslední úprava: Hrabal Richard (15.11.2012)
Studijní opory -

https://clab.vscht.cz/nmr/vyuka/nmr_pl

Poslední úprava: Prchal Jan (21.09.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy, principy pulsních experimentů

2. Dvou a vícedimenzionální NMR

3. Jaderná relaxace, chemická výměna, NOE efekt

4. Konstrukce a princip činnosti NMR spektrometrů

5. Interpretace NMR spekter, výpočty, databáze

6. Konformační analýza I

7. Konformační analýza II

8. Chemická výměna

9. Multijaderná NMR a její využití pro řešení konkrétních problémů

10. Zadání zkouškového projektu

11. NMR biologicky aktivních systémů

12. Studium nevazebných interakcí

13. Kvantitativní NMR, zobrazování pomocí magnetické resonance

14. NMR v pevné fázi

Poslední úprava: Hrabal Richard (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Student by měl mít základní znalosti matematiky, fyzika a chemie.

Poslední úprava: Hrabal Richard (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha