PředmětyPředměty(verze: 836)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
NMR pro studium přírodních látek - N342010
Anglický název: NMR spectroscopy in Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://doc. Ing. R. Hrabal, CSc.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrabal Richard prof. Ing. CSc.
Dvořáková Hana Ing. CSc.
Prchal Jan Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: TAJ342 (30.09.2013)

Výuka předmětu si klade za cíl seznámit studenty se základy spektroskopie Nukleární magnetické resonance. Kurz je koncipován pro běžné uživatele tak, aby byli schopni zvolit vhodný NMR experiment, nastavit parametry pro jeho změření, zpracovat jej a v neposlední řadě interpretovat výsledky. První část kurzu je věnována fyzikálním základům metody, druhá část je seminářem, kde se studenti seznámí s běžnými NMR spektry a naučí se je interpretovat. Poslední částí kurzu jsou přednášky věnované různým aplikacím NMR spektroskopie. Nezbytnou podmínkou absolvování kurzu je vypracování vlastního projektu a prezentace výsledků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ342 (30.09.2013)

Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení běžných problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D a 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ342 (30.09.2013)

Kvalitní literatura v českém jazyce není, materiály v češtině jsou uvedeny v sekci Studijní opory.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ342 (30.09.2013)

https://clab.vscht.cz/nmr/vyuka/nmr_pl

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ342 (30.09.2013)

1. Základní pojmy, principy pulsních experimentů

2. Dvou a vícedimenzionální NMR

3. Jaderná relaxace, chemická výměna, NOE efekt

4. Konstrukce a princip činnosti NMR spektrometrů

5. Interpretace NMR spekter, výpočty, databáze

6. Konformační analýza I

7. Konformační analýza II

8. Chemická výměna

9. Multijaderná NMR a její využití pro řešení konkrétních problémů

10. Zadání zkouškového projektu

11. NMR biologicky aktivních systémů

12. Studium nevazebných interakcí

13. Kvantitativní NMR, zobrazování pomocí magnetické resonance

14. NMR v pevné fázi

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ342 (30.09.2013)

Student by měl mít základní znalosti matematiky, fyzika a chemie.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha