PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborný projekt programu technologie potravin I - M352002
Anglický název: Food Technology Project
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Pour Vladimír Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N352004
Anotace -
Cílem předmětu je samostatně teoreticky vyřešit projekt na téma z oblasti technologie potravin. Úkolem studentů je téma písemně zpracovat do ucelené formy odborného textu, připravit prezentaci projektu, diskutovat a obhájit výsledky projektu.
Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat informace v potravinářských databázích a pracovat s odborným cizojazyčným textem.

Sepsat strukturovaný odborný text na zadané téma.

Obhájit projekt při prezentaci výsledků a navrhnout další možné postupy řešení problému

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Literatura -

Z: Referátové cizojazyčné časopisy.

Z: Publikace na zadané téma projektu dostupné u vedoucího projektu.

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studijní opory -

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

http://e-knihovna.vscht.cz

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod, organizační záležitosti, zadání jednotlivých projektů.

2. Seznámení studentů s různými zdrojovými databázemi a dalšími možnostmi získávání dat při vyhledávání podkladů v potravinářských knihovnách.

3.- 9. Řešení projektu, konzultace s vedoucím projektu.

10.- 12. Vypracování zprávy z řešeného projektu.

13. Příprava prezentace projektu.

14. Prezentace a obhájení výsledků projektu.

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Technologie potravin

Chemoinformatika

Poslední úprava: Hladíková Jana (18.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha