PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odborný projekt programu technologie potravin II - M352011
Anglický název: Food Technology Project
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čížková Helena doc. Ing. Ph.D.
Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Pour Vladimír Ing. CSc.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N352004
Anotace -
Cílem předmětu je samostatné praktické řešení projektu na téma z oblasti technologie potravin v návaznosti na teoretické výstupy z „Odborného projektu programu technologie potravin I“. Úkolem studentů je zvládnutí laboratorních metod, realizace experimentů a jejich písemné zpracování do ucelené formy semestrální práce, v návaznosti na teoretické poznatky.
Poslední úprava: Horáčková Šárka (26.04.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Osvojit si metodické nástroje pro experimentální práci, samostatně formulovat, realizovat a zpracovat experimentální výsledky ve strukturované formě a porovnávat je s publikovanými výsledky. Obhájit projekt při prezentaci výsledků a navrhnout další možné postupy řešení problému.

Poslední úprava: Horáčková Šárka (26.04.2022)
Literatura -

Z: Vybrané normativní postupy dle ISO, případně z národních souborů odborných společností nebo dle odborné literatury.

Z: Publikace na zadané téma projektu.

Poslední úprava: Horáčková Šárka (26.04.2022)
Studijní opory -

http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

http://e-knihovna.vscht.cz

Poslední úprava: Horáčková Šárka (26.04.2022)
Sylabus -

1. Úvod, organizační a metodické záležitosti.

2. - 12. Experimentální řešení projektu, konzultace s vedoucím projektu.

13. Vypracování zprávy z řešeného projektu.

14. Prezentace a obhájení výsledků projektu.

Poslední úprava: Horáčková Šárka (26.04.2022)
Studijní prerekvizity -

Odborný projekt programu technologie potravin I

Poslední úprava: Horáčková Šárka (26.04.2022)
 
VŠCHT Praha