PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Elektroanalytické metody - M402003
Anglický název: Electroanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Broncová Gabriela Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402012
Je korekvizitou pro: M402038
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět dává chemikům, biologům a materiálovým vědcům znalosti základních principů a moderní metodiky elektroanalytických metod a zdůrazňuje praktické aplikace v reálném životě. Přednášky zahrnují základy klasických a moderních elektroanalytických metod z hlediska klasifikace a instrumentace (potenciometrie, ampérometrie, voltametrie, konduktometrie, impedanční spektroskopie aj.), technologie přípravy elektrochemických senzorů a aplikace z hlediska původu vzorků (v potravinářství, životním prostředí, farmacii, medicíně a diagnostice).
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (01.02.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět si vybrat podle potřeby vhodnou elektroanalytickou metodu, budou znát její výhody a nevýhody, budou schopni si zajistit potřebnou instrumentaci a experimentální vybavení a budou schopni interpretovat získaná data.

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (01.02.2018)
Literatura -

Z: Wang J.: Analytical Electrochemistry, Wiley, 2006. ISBN:9780471678793.

Z: Materiály z přednášek.

D: Koryta J. a Štulík K.: Iontově-selektivní elektrody, Academia, 1984.

D: Mindl J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000. ISBN: 80-200-0769-5 K 14977 MLEZIVA.

D: Sawyer D.T., Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995. ISBN:9780471594680.

D: Štulík K. a Barek J.: Elektrochemické analytické metody, UK Praha, 1985.

D: Volf R. a Karlík M.: Elektroanalytické metody, VŠCHT, 1993.

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (21.02.2018)
Studijní opory

Štulík K. a Barek J.: Elektrochemické analytické metody, UK Praha, 1985

http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/elektroanalytika.pdf

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen písemným testem.

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (15.09.2023)
Sylabus

1. Teoretické základy (elektroanalýza, Faradaické procesy, přenos hmoty, elektrická dvojvrstva, elektrokapilární jev) a rozdělení elektroanalytických metod: klasifikace a instrumentace

2. Membránové elektrody: příprava a složení elektrod (iontoměnič, neutrální a nabité nosiče)

3. Potenciometrie: principy, on-line, in vivo potenciomerická měření, stanovení disociačních konstant

4. Tuhé elektrody (formy uhlíku, tištěné a chemicky modifikované elektrody)

5. Elektroanalytické metody založené na měření proudu (polarizace elektrod, druhy proudů, polarizační křivka, depolarizátory)

6. Polarografie a voltametrické metody: diferenční pulzní voltametrie, anodická rozpouštěcí voltametrie, adsorpční rozpouštěcí voltametrie

7. Voltametrie s lineárně rostoucím napětím a cyklická voltametrie (interpretace dat, reverzibilní, nevratné a kvazi-reverzibilní systémy, studium adsorpčních procesů)

8. Konduktometrie (nízkofrekvenční a vysokofrekvenční, přímá a nepřímá konduktometrie), dielektrometrie

9. Elektrochemické detektory v průtokových a separačních metodách

10. Metody založené na vyčerpávající elektrolýze: potenciostatická a galvanostatická coulometrie, coulometrie v tenkovrstvých celách

11. Spektroelektrochemie: experimentální uspořádání, elektrochemická impedanční spektroskopie, elektrochemiluminiscence, elektrochemické křemenné mikrováhy, skenovací tunelovací mikroskopie

12. Elektrochemické senzory (biosenzory, afinitní biosenzory, senzory na plyny, elektrodová pole)

13. Nanoelektrochemie: nanoelektrody, elektrodepozice v nanoměřítku

14. Elektroanalytické metody: validace, praktické aplikace v potravinářství, životním prostředí, ve farmacii, medicíně a forenzní analýze

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (15.09.2023)
Vstupní požadavky

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (01.02.2018)
Studijní prerekvizity

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (01.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha