PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Elektroanalytické metody - N402012
Anglický název: Electroanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ludvík Jiří prof. RNDr. CSc.
Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Je záměnnost pro: M402003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)
Předmět je úzce zaměřen na elektroanalytické techniky a metody a poskytuje znalosti o metodách se kterými je možné se setkat v praxi. První část kurzu je zaměřena na společné teoretické pozadí všech elektroanalytických metod, tedy na redox potenciály, termodynamiku elektronových přenosů, elektrickou dvojvrstvu, faradaické a nabíjecí proudy, látkový transport, kinetiku elektrodových reakcí a další. Další část přednášek se zabývá klasifikací jednotlivých metodik a experimentální stránkou elektroanalytických metod, obecným principům jednotlivých stanovení i popisem instrumentace tak, aby se posluchači byli schopni v problematice orientovat. V dalších přednáškách jsou pak probrány nejdříve potenciostatické metody, tedy voltametrické a polarografické techniky počínaje klasickým Heyrovského uspořádáním, až po různé pulzní metody, využití rotujících diskových elektrod a konče měřením voltametrie se střídavým proudem včetně druhé harmonické frekvence. Další část kurzu se zabývá ampérometrií a následují metody založené na elektrolýze a akumulaci analytů, tedy rozpouštěcí (stripping) techniky a elektrogravimetrie. Dále se pozornost zaměří na galvanostatické metody a potenciometrii, následuje elektroimpedanční spektroskopie. Poslední část je věnovaná moderním aplikačním možnostem, zejména senzorům, které se uplatňují jak v průmyslu, tak i v klinické analýze, a kombinacím elektroanalytických technik s dalšími metodami (HPLC, in-situ spektroelektrochemie apod.).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED402 (17.09.2013)

Studenti budou umět si vybrat podle potřeby vhodnou elektroanalytickou metodu, budou znát její výhody a nevýhody, budou schopni si zajistit potřebnou instrumentaci a experimentální vybavení a budou schopni interpretovat získaná data.

Literatura -
Poslední úprava: VED402 (18.12.2012)

Z: Bard A.J. a Faulkner L.R.: Electrochemical Methods-Fundamentals and Applications, 2nd ed., Wiley, 2001

Z: Materiály z přednášek

Z: Heyrovský J. a Kůta J.: Základy polarografie, ČAV, 1962

Z: Wang J.: Analytical Electrochemistry, Wiley, 20069780471678793

D: Koryta J. a Štulík K.: Iontově-selektivní elektrody, Academia, 1984

D: Low Lewel Measurement Handbook, 6th ed., Keithley, 2004

D: Mindl J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000.

D: Sawyer D.T., Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995, 9780471594680

D: Štulík K. a Barek J.: Elektrochemické analytické metody, UK Praha, 1985

D: Volf R. a Karlík M.: Elektroanalytické metody, VŠCHT, 1993

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)

Štulík K. a Barek J.: Elektrochemické analytické metody, UK Praha, 1985

http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/elektroanalytika.pdf

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: TAJ402 (16.04.2007)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Zápočet se uděluje za účast na laboratořích a splnění všech povinností s laboratořemi souvisejícími.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ402 (15.04.2010)

1. Theoretical fundamentals of electroanalytical chemistry

2. Low/high frequency conductometry, dielektrometry

3. Potentiometry

4. Potentiometric titration, instrumentation of potentiometric techniques

5. Constant current potentiometry

6. Electrolysis, electrogravimetry

7. Potentiostatic coulometry, coulometric titration

8. Voltammperometry

9. Voltammetry instrumentation

10. Polarography

11. AC voltammetry and electroimpedance spectroscopy (EIS)

12. Amperometry, amperometric sensors

13. Semiconductor conductivity sensors (CHEMFET, ISFET)

14. Measurement in flowing liquids – LC detectors

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ402 (16.04.2007)

Fyzika - elektřina,

Fyzikální chemie - Nernstova rovnice, Gibbsovy energie,

Matematika - regrese, základní operace s komplexními čísly,

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)

Fyzika - elektřina,

Fyzikální chemie - Nernstova rovnice, Gibbsovy energie,

Matematika - regrese, základní operace s komplexními čísly,

Analytická chemie - v rozsahu Analytické chemie pro bakalářský stupeň

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 6 140 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha