PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Radioanalytické metody - M402008
Anglický název: Radioanalytical Methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Člupek Martin Ing. Ph.D.
Je korekvizitou pro: M402041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)
Předmět je zaměřen na radioanalytické metody a jejich využití při stanovení stopových koncentrací radioaktivních a neradioaktivních prvků. Budou popsány základní jaderné reakce, vlastností ionizujícího záření, metody detekce a měření ionizujícího a neionizujícího záření. Dále se přednášky věnují jednotlivým metodám a analytickým aplikacím. Součástí předmětu je i exkurze do areálu Řež - ÚJV a CVŘ.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

1. Absolvent získá znalosti o používaných radioanalytických metodách.

2. Absolvent získá dovednost vyřešit daný radioanalytický problém (stanovení dávky, uvolněné energie při jaderné reakci, produktů jaderné reakce, ...).

3. Absolvent bude umět zvolit radioanalytickou metodu přiměřenou pro studovaný problém.

4. Absolvent získá základní informace o legislativě vztahující se k ionizačnímu záření a bude se umět před ním chránit.

Literatura -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Z: Khan B., Radioanalytical chemistry, Springer, 2007, 978-0378-34122-4

Z: Majer V. a kol., Základy jaderné chemie, SNTL/Alfa, 1981.

Z: Majer V. a kol.: Základy užité jaderné chemie, SNTL/Alfa, 1985.

D: Navrátil O., Hála J., Kopunec R., Macášek F., Mikulaj V., Lešetický L., Nuclear Chemistry, Academia Praha, 1992.

D: Tölgyessy J., Varga Š., Nucleárna analytická chémia

D: Tölgyessy J., Varga Š., Kriváň V., Nuclear Analytical Chemistry I - V, University Park Press, London 1971.

D: Tykva R., Sabol J., Stanovení nízké aktivity radionuklidů, ČVUT, FJFI, 1991.

D: Tölgyessy J., Kyrš M.: Radioanalytical chemistry I, Ellis Horwood Limited,1989.

Studijní opory -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Materiály v příslušném předmětu na e-learningu:

1. Prezentace (pptx)

2. Komentovaná videa

3. Materiály k jednotlivým aktivitám

Metody výuky -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Výuka probíhá metodou převrácené třídy s důrazem na aktivizující prvky při hodině. Porozumění probírané tematiky je ověřováno průběžnými testy. Důraz je kladen na měkké i tvrdé dovednosti.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

1. Zkouška je písemná v trvání 30 min.

2. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

3. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může zkoušející dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

4. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

5. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout.

6. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

1. Úvod do radioanalytických metod

2. Základní pojmy a vlastnosti ionizujícího záření

3. Interakce ionizujícího záření s hmotou

4. Radiační ochrana

5. Legislativa

6.-7. Detekce ionizujícího záření

8.-10. Radioanalytické metody

11.-14. Exkurze – Řež

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Fyzika I/A

Analytická chemie I/A

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Fyzika I/A

Analytická chemie I/A

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha