PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Techniky měření a interpretace NMR spekter - M402012
Anglický název: Techniques of Measurement and Interpretation of NMR Spectra
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/anl/dolensky/technmr/index.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402032
Anotace -
Předmět je zaměřen na detailní interpretaci 1D a 2D NMR spekter ve vztahu ke struktuře organických látek.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Detailně interpretovat 1D a 2D NMR spektra (zejména 1H, 19F, 13C, 31P, 15N, APT, HOMODEC, NOE, NOEDIF, NOESY1D, 2D NOESY, 2D HMBC, 2D HSQC, 2D COSY, 2D TOCSY, ...), a na základě jejich kombinace jednoznačně přiřadit signály daným atomům v molekule, či navrhnout strukturu neznámé látky.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

D:

Holík: Čtyři lekce z NMR, Univerzita J. E. Purkyně, 1987

Hollerton: Essential Practical NMR for Organic Chemistry, Kindle Edition, 2011.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Web: http://www.vscht.cz/anl/dolensky/technmr/index.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Metody výuky -

Přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. NMR spektrometr, vznik NMR signálu, základní parametry NMR spekter

2. Chemická a magnetická ekvivalence jader, dynamická NMR

3. Multiplicita signálů, interakce 1H-1H

4. Techniky měření a interpretace 1H NMR spekter

5. Homonukleární dekapling, J-resolved, gCOSY, LR COSY a TOCSY

6. Nukleární Overhauserův efekt, NOEDIF, 1D a 2D NOESY, ROESY

7. Heteronukleární interakce, 1H, 13C, 31P, 19F, 2H a 15N

8. 13C NMR spektra, isotopomery

9. Techniky měření a interpretace 13C NMR spekter, 1H dekapling, ATP, DEPT

10. Měření a interpretace 2D 1H-13C gHSQC

11. Měření a interpretace 2D 1H-13C gHMBC

12. Superpozice informací z NMR experimentů

13. Interpretace spekter známé látky, predikce NMR spekter

14. Identifikace neznámé látky z NMR spekter

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Znalost základních vztahů mezi strukturou organické látky a jejím 1H a 13C NMR spektry.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha