PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství I - M402019
Anglický název: Doplnit
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Prokopec Vadim Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402046
Anotace -
Semestrální práce oboru analytická chemie I je zaměřena na pochopení a interpretaci kombinace hmotnostních, vibračních a 1D i 2D NMR-spekter. Studenti mají zjistit strukturu několika látek na základě spektrálních dat. Součástí projektu je jeho písemná prezentace a ústní obhajoba na společném semináři všech zúčastněných studentů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Interpretovat vibrační, hmotnostní a NMR spektra organických látek a na základě kombinace těchto spekter popisovat molekulovou strukturu látek.

Presentovat výsledky interpretace spekter, diskutovat možná vysvětlení pozorovaných spektrálních jevů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Literatura -

Z:Structure Determination of Organic Compounds - Tables of Spectral Data (3rd Edition), By: Pretsch, E., Bühlmann, P., Affolter, C.; 2000 Springer - Verlag, ISBN: 978-3-540-67815-1, Electronic ISBN: 978-1-60119-351-3

D:George Socrates: Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts, 3rd Edition, Wiley 2004, ISBN: 978-0-470-09307-8

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Spectool for Windows 2.1, A Hypermedia Book for Structure Elucidation of Organic Compounds with Spectroscopic Methods, Chemical Concepts, Weinheim 1994.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

V první fázi předmětu jsou studenti seznámeni se softwarovými nástroji a literaturou pro interpretaci spekter. Dále jsou jim individuálně zadány kombinace vibračních, hmotnostních a 1D i 2D NMR spekter pro vybrané látky. Interpretaci spekter průběžně konzultují s vyučujícím. Výsledky zpracují ve formě zprávy a presentace, kterou představují spolužákům a vyučujícím při společném semináři. Při semináři jsou podrobně diskutována jednotlivá spektra a studenti jsou upozorňováni na souvislosti mezi různými metodami i mezi podobnými typy vzorků.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha