PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do kriminalistické odorologie - M402029
Anglický název: Introduction to Criminalistic Odorology
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Škeříková Veronika Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402091
Anotace -
Úvod do kriminalistické odorologie poskytuje základy znalostí o lidském pachu, o jeho genetickém podkladu, o jeho molekulovém složeni a o čichových schopnostech psů při kriminalistické identifikaci a detekci jiných pachů (výbušniny, drogy, atp.). Přednáška je doplněna i právními aspekty kriminalistické odorologie a příklady z kriminalistické praxe. Předmět poskytuje základní informace o využívání čichu psa lidmi. Dále je popsána anatomie a fyziologie čichu se zvláštním zřetelem ke psu domácímu. Zvláštní přednášky jsou věnovány lidskému pachu, kriminalistické odorologii, genetice čichu a centrálním olfaktorickým strukturám. Studenti jsou rovněž stručně informováni o metodách výcviku psů k pachovým pracím.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

význam pachů pro forenzní analýzu. Bude seznámen s teorií a aplikacemi využívání pachových stop při sledování osob, identifikaci osob, detekci drog a detekci výbušnin. Dále bude seznámen i s aspekty pachové stopy jako důkazního materiálu a s příslušnou legislativou. Význam a použitelnost pachové stopy bude dokumentován řadou příkladů.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Literatura -

Z: STRAUS, J., KLOUBEK, M. Kriminalistická odorologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 184 s., ISBN 978-80-7380-238-7.

Z: STRAUS, Jiří a kolektiv. Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 173 s., ISBN 978-80-7380-367-4.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Sylabus -

1. Úvod do problematiky

2. Postavení odorologie jako důkazního prostředku

3. Úvod do služební kynologie, fyziologie čichu psa

4. Metoda pachové identifikace, speciální způsoby použití psa

5. Exkurze na pracoviští SZU Suchdol

6. Fyzikálně chemické vlastnosti pachových molekul

7. Aktivní pachová signatura

8. Metody a prostředky kriminalistické olfaktroniky

9. Příprava pachového vzorku k analýze

10. Odběr pachového vzorku osoby – praktikum

11. Metody analýzy pachu, vyhodnocení a zpracování dat

12. Speciální databáze pachů

13. Vliv některých faktorů na složení pachové signatury

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Vstupní požadavky -

Žádné.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha