PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Pokročilé metody zpracování signálů - M402033
Anglický název: Advanced Methods of Signal Processing
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402100
Anotace -
Přednáška seznámí studenty s pokročilými metodami matematického zpracování signálů, s pokročilými metodami filtrování, vyhlazování, modulací a demodulací. Přednáška bude obsahovat jak obecné principy, tak konkrétní aplikace v oblasti analztické chemie.
Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

řešit úlohy spojené s dekódováním elektronické informace, která je důsledkem experimentální činnosti. Budou umět navrhnout a vytvořit numerické filtry, budou umět potlačit, případně odstranit šum a budou zběhlí ve využívání jednoduchých, případně vícenásobných modulačních technik. Numerické zpracování experimentů včetně simulací, dekonvolucí apod.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Literatura -

Z: Steven W. Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, ISBN-10: 0966017633

Z: Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing � Estimation theory, Prentice Hall; 1 edition (April 5, 1993), ISBN-10: 0133457117

Z: Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing � Detection theory, Prentice Hall; 1 edition (February 6, 1998), ISBN-10: 013504135X

Z: Monson Hayes: Statistical digital signal processing and modeling, Wiley; 1 edition (April 11, 1996), ISBN-10: 0471594318

D: Jan. J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, 1997

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Kukal Jaromír (23.02.2018)
Sylabus -

1. Obecná definice spojitého a diskrétného signálu.

2. Vzorkování signálu, Nyquistův teorém, kvantování signálu.

3. Signál s náhodnou složkou a jeho vlastnosti.

4. Konvoluce v případě spojitého a diskrétního signálu, kruhová konvoluce.

5. Kauzální filtrace a vyhlazování spojitého a diskrétního signálu, přístrojová funkce.

6. Definice a vlastnosti spojité Fourierovy transformace.

7. Definice a vlastnosti diskrétní Fourierovy transformace.

8. Spojitá a diskrétní Hilbertova transformace.

9. Analytický signal a jeho výhody při zpracování ve frekvenční oblasti.

10. Speciální filtry I: Savitzky-Golay, jeho motivace a frekvenční vlastnosti.

11. Speciální filtry II: Wiener, jeho motivace a frekvenční vlastnosti.

12. Speciální filtry III: Kalmán, jeho motivace a frekvenční vlastnosti.

13. Amplitudová, frekvenční a fázová modulace signálu.

14. Amplitudová, frekvenční a fázová demodulace signálu.

Poslední úprava: Kukal Jaromír (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika

Fyzika

Poslední úprava: Kukal Jaromír (23.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.1 30
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.4 10
Účast na seminářích 0.9 26
4 / 5 96 / 140
 
VŠCHT Praha