PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních - M403003
Anglický název: Physical Chemistry of Phase Boundaries
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403028.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Friess Karel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM403003, N403028
Z//Je záměnnost pro: AM403003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení dějů na fázových rozhraních. Studenti budou seznámeni se základy lineární nevratné termodynamiky, odvozené Saxenovy vztahy budou aplikovány na elektrokinetické jevy. Na základě bilančních rovnic bude odvozena obecná rovnice kontinuity i rovnice kontinuity složky, které budou aplikovány na difúzní děje. Obsahem přednášek budou také transportní děje v roztocích elektrolytů, membránové rovnováhy a difúze ve vícesložkových systémech, včetně metod stanovení difúzních koeficientů. Dále budou studenti seznámeni s povrchovými jevy při adsorpci a sorpci včetně metod stanovení
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)

Studenti budou umět:

Aplikovat získané teoretické poznatky na problematiku spojenou s procesy a ději na fázových rozhraních

Samostatně řešit úkoly tematicky vycházející z probírané látky

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)

Z: Demirel Y., Nonequilibrium Thermodynamics, Elsevier 2007. 978444530790

Z. Cussler E.L., Diffusion, Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Univ. Press 1997. 521564778

Z. Henley E.J., Seader J.D., Roper D.K., Separation Process Principles, John Wiley, 2011. 9780470646113

D: Eckert E.R.G., Drake R.M, Analysis of Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill 1972. 070189250

D: Palatý Z. a kol., Membránové procesy, VŠCHT Praha 2012. 9788070808085

Studijní opory -
Poslední úprava: Friess Karel doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403028.html Další studijní materiály - studijní opory studenti obdrží na jednotlivých přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)

1. Bilanční rovnice.

2. Termodynamika otevřených systémů.

3. Základy nerovnovážné termodynamiky.

4. Elektrokinetické jevy.

5. Potenciál kapalinového rozhraní.

6. Membránové rovnováhy.

7. Transport vody membránou.

8. Transportní jevy.

9. Metody stanovení difúzních koeficientů.

10. Membránové separační procesy.

11. Metody stanovení transportních parametrů membrán.

12. Metody stanovení sorpce.

13. Povrchové jevy.

14. Adsorpční jevy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Fyzikální chemie II (B), Matematika B

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Friess Karel doc. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Podmínky ukončení:

Před absolvováním ústní zkoušky musí student získat zápočet. Udělení zápočtu je vázáno na výpočet zadaných příkladů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha