PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních - N403028
Anglický název: Physical Chemistry of Phase Boundaries
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403028.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Friess Karel doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: AM403003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Friess Karel doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)
Předmět je zaměřen na pochopení dějů na fázových rozhraních. Studenti budou seznámeni se základy lineární nevratné termodynamiky, odvozené Saxenovy vztahy budou aplikovány na elektrokinetické jevy. Na základě bilančních rovnic bude odvozena obecná rovnice kontinuity i rovnice kontinuity složky, které budou aplikovány na difúzní děje. Obsahem přednášek budou také transportní děje v roztocích elektrolytů, membránové rovnováhy a difúze ve vícesložkových systémech, včetně metod stanovení difúzních koeficientů. Dále budou studenti seznámeni s povrchovými jevy při adsorpci a sorpci včetně metod stanovení
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Friess Karel doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Aplikovat získané teoretické poznatky na problematiku spojenou s procesy a ději na fázových rozhraních

Samostatně řešit úkoly tematicky vycházející z probírané látky

Literatura -
Poslední úprava: TAJ403 (20.11.2012)

Z: Demirel Y., Nonequilibrium Thermodynamics, Elsevier 2007. 978444530790

Z. Cussler E.L., Diffusion, Mass Transfer in Fluid Systems, Cambridge Univ. Press 1997. 521564778

Z. Henley E.J., Seader J.D., Roper D.K., Separation Process Principles, John Wiley, 2011. 9780470646113

D: Eckert E.R.G., Drake R.M, Analysis of Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill 1972. 070189250

D: Palatý Z. a kol., Membránové procesy, VŠCHT Praha 2012. 9788070808085

Studijní opory -
Poslední úprava: Friess Karel doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/bartovska/N403028.html

Sylabus -
Poslední úprava: Friess Karel doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

1. Bilanční rovnice.

2. Termodynamika otevřených systémů.

3. Základy nerovnovážné termodynamiky.

4. Elektrokinetické jevy.

5. Potenciál kapalinového rozhraní.

6. Membránové rovnováhy.

7. Transport vody membránou.

8. Transportní jevy.

9. Metody stanovení difúzních koeficientů.

10. Membránové separační procesy.

11. Metody stanovení transportních parametrů membrán.

12. Metody stanovení sorpce.

13. Povrchové jevy.

14. Adsorpční jevy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Friess Karel doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Fyzikální chemie II, Matematika II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0,1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,9 25
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha