PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí - M403007
Anglický název: Property estimation methods for chemicals and mixtures
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : AM403007
Záměnnost : AM403007
Je neslučitelnost pro: AM403007
Je záměnnost pro: AM403007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)
Předmět podává ucelený přehled o metodách používaných pro predikci fyzikálně-chemických veličin. Přednášky jsou doplněny o řadu ukázek použití predikčních metod pro řešení reálných chemicko-inženýrských problémů, použití komerčních kvantově-chemických programů a jiných programových prostředků pro predikci fyzikálně-chemických dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Studenti budou umět:

Studenti získají přehled o odhadových metodách a programových prostředcích pro predikci fyzikálně-chemických dat

Aplikovat odhadové metody a prostředky výpočetní chemie pro predikci fyzikálně-chemických dat pro chemicko-inženýrské a environmentální aplikace

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Z: Růžička, V.; Šobr, J.; Novák, J. P.; Bureš, M.; Cibulka, I.; Růžička, K.; Matouš, J. Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin. Aplikace v technologii a chemii životního prostředí, VŠCHT Praha, 1996, 8070802561.

D: Poling, B. E.; Prausnitz, J. M.; O'Connell, J. P. Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill: 2001, 0070116822.

D: Mackay, D.; Boethling R.S. Handbook of Property Estimation Methods for Chemicals: Environmental and Health Sciences, Lewis Publishers: Boca Raton, 2000, 1566704561.

D: Baum, E. J. Chemical property estimation: theory and practice, Lewis Publishers: Boca Raton, 1998, 0873719387

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://cccbdb.nist.gov/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

1. Základní typy odhadových metod. Přehled databází, zdrojů dat a softwarových prostředků pro predikci fyzikálně-chemických veličin. Výpočet chyby odhadnuté veličiny.

2. Příklady použití odhadových metod: predikce osudu látky v životním prostředí.

3. SMILES notace, příspěvkové odhadové metody.

4. Molekulární parametry: dipólový moment, molární refrakce, gyrační poloměr, teplota tání, teplota varu.

5. Kritický bod, kritické veličiny, závislost kritických veličin na velikosti molekuly.

6. Hustota kapalin podél křivky nasycení, hustota stlačené kapaliny.

7. Stavové chování plynů a par: viriální stavová rovnice, kubické a složitější stavové rovnice.

8. Fyzikálně chemické veličiny vztažené ke křivce nasycení: tlak nasycených par, výparná entalpie, tepelná kapacita kapalin.

9. Termochemické veličiny v ideálním plynném stavu.

10. Viskozita plynu, viskozita kapalin.

11. Tepelná vodivost plynů a kapalin. Difúzní koeficienty v binárních systémech, povrchové napětí.

12. Odhadové metody pro aktivitní koeficienty ve směsích neelektrolytů (UNIFAC).

13. Veličiny řídící distribuci látky v prostředí: rozdělovací koeficient oktanol-voda, rozpustnost ve vodě, Henryho konstanta.

14. Potřeba fyzikálně chemických údajů při modelování rafinérských procesů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Fyzikální chemie II

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Vypracování individuálního projektu.

Výpočetní test.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1,7 48
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,3 35
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha