PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Odhadové metody pro technologie a životní prostředí - N403010
Anglický název: Estimation Methods for Technology and the Environment
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM403007, M403007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (16.07.2013)
Předmět podává ucelený přehled o metodách používaných pro predikci fyzikálně-chemických veličin. Přednášky jsou doplněny o řadu ukázek použití predikčních metod pro řešení reálných chemicko-inženýrských problémů, použití komerčních kvantově-chemických programů a jiných programových prostředků pro predikci fyzikálně-chemických dat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (16.07.2013)

Studenti budou umět:

Studenti získají přehled o odhadových metodách a programových prostředcích pro predikci fyzikálně-chemických dat

Aplikovat odhadové metody a prostředky výpočetní chemie pro predikci fyzikálně-chemických dat pro chemicko-inženýrské a environmentální aplikace

Literatura -
Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)

Z: Růžička, V.; Šobr, J.; Novák, J. P.; Bureš, M.; Cibulka, I.; Růžička, K.; Matouš, J. Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin. Aplikace v technologii a chemii životního prostředí, VŠCHT Praha, 1996, 8070802561.

D: Poling, B. E.; Prausnitz, J. M.; O'Connell, J. P. Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill: 2001, 0070116822.

D: Mackay, D.; Boethling R.S. Handbook of Property Estimation Methods for Chemicals: Environmental and Health Sciences, Lewis Publishers: Boca Raton, 2000, 1566704561.

D: Baum, E. J. Chemical property estimation: theory and practice, Lewis Publishers: Boca Raton, 1998, 0873719387

Studijní opory -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

http://webbook.nist.gov/chemistry/

http://cccbdb.nist.gov/

Sylabus -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (24.06.2013)

1. Základní typy odhadových metod. Přehled databází, zdrojů dat a softwarových prostředků pro predikci fyzikálně-chemických veličin. Výpočet chyby odhadnuté veličiny.

2. Příklady použití odhadových metod: predikce osudu látky v životním prostředí.

3. SMILES notace, příspěvkové odhadové metody.

4. Molekulární parametry: dipólový moment, molární refrakce, gyrační poloměr, teplota tání, teplota varu.

5. Kritický bod, kritické veličiny, závislost kritických veličin na velikosti molekuly.

6. Hustota kapalin podél křivky nasycení, hustota stlačené kapaliny.

7. Stavové chování plynů a par: viriální stavová rovnice, kubické a složitější stavové rovnice.

8. Fyzikálně chemické veličiny vztažené ke křivce nasycení: tlak nasycených par, výparná entalpie, tepelná kapacita kapalin.

9. Termochemické veličiny v ideálním plynném stavu.

10. Viskozita plynu, viskozita kapalin.

11. Tepelná vodivost plynů a kapalin. Difúzní koeficienty v binárních systémech, povrchové napětí.

12. Odhadové metody pro aktivitní koeficienty ve směsích neelektrolytů (UNIFAC).

13. Veličiny řídící distribuci látky v prostředí: rozdělovací koeficient oktanol-voda, rozpustnost ve vodě, Henryho konstanta.

14. Potřeba fyzikálně chemických údajů při modelování rafinérských procesů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fulem Michal prof. Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Fyzikální chemie II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
1 / 4 14 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha