PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Matematika pro chemické inženýry - M413007
Anglický název: Mathematics for chemical engineers
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 54 / 57 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc.
Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Kočí Petr prof. Ing. Ph.D.
Třída: Předměty pro matematiku
Záměnnost : AM413007, N413032
Je záměnnost pro: AM413007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)
Předmět navazuje na znalosti studentů získané v bakalářském studiu. Jeho hlavní náplní je studium diferenciálních rovnic a jejich soustav, dynamických systémů (kvalitativní teorie), dále stručný úvod do vektorové analýzy a teorie parciálních diferenciálních rovnic. Nedílnou součástí předmětu je procvičení teoretických matematických vědomostí na konkrétních příkladech z chemického inženýrství s využitím moderního softwaru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Cílem předmětu je umožnit studentům zopakovat si a prohloubit znalosti získané v matematických kursech bakalářského studia. I když budou studenti v budoucnu pracovat v nejrůznějších oblastech chemie, měli by být schopni využít při formulaci, analýze a simulaci svých výsledků rigorózní matematické nástroje včetně nejmodernějšího dostupného softwaru.

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Z: Turzík Daniel a kol.: Matematika II ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha, 2005.

D: Pavlík Jiří a kol.: Aplikovaná statistika, VŠCHT Praha, 2005.

Z: Kubíček Milan, Dubcová Miroslava, Janovská Drahoslava: Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha, 2005 (druhé vydání).

Z: A. Klíč, M. Dubcová ,L. Buřič: Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, kvalitativní teorie, dynamické systémy, VŠCHT Praha, 2009, ISBN: 978-80-7080-724-8

Z: Klíč Alois, Dubcová Miroslava, Buřič Lubor: Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, kvalitativní teorie, dynamické systémy, VŠCHT Praha, 2009.

D: Klíč Alois, Dubcová Miroslava: Základy tenzorového počtu s aplikacemi, VŠCHT Praha, 1998.

D: R.A. Horn, C.R. Johnson: Matrix Analzsis. Cambridge Universitz Press, 1999. ISBN 0-521-38632-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

http://www.vscht.cz/mat/MCHI/PoznamkyMCHI.html

http://www.vscht.cz/mat/Ang/NM-Ang/e_nm_semin.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Přednášky probíhají dle sylabu. Ne ně navazuje cvičení, kde jsou teoretické matematické znalosti aplikovány na konkrétní úlohy chemického inženýrství. K výpočtům je využíván Matlab, pro simulace chování dynamických systémů konkrétně "pplane".

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Hladíková Jana (16.01.2018)

Během semestru vypracují studenti několik miniprojektů (jejich počet závisí na obtížnosti úlohy). Cvičící posoudí kvalitu zpracování a udělí studentovi zápočet. Bez zápočtu nemůže student konat zkoušku. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce je zisk minimálně 50ti bodů z písemky. Napíše-li student písemku na dostatečný počet bodů a neuspěje u ústní části, nemusí písemku opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.02.2018)

1. Vlastní čísla a vlastni vektory matice, zobecněné vlastní vektory. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic. Inverzní matice.

2. Singulární hodnoty matice, singulární rozklad matice, řešeni soustavy lineárních rovnic ve smyslu nejmenších čtverců, normální rovnice.

3. Lineární a nelineární regrese.

4. Numerické řešení soustav nelineárních rovnic: Newtonova metoda, Newtonova metoda pro soustavy nelineárních rovnic.

5. Implicitní funkce jedné i více proměnných, obecná věta o implicitních funkcích.

6. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic - počáteční úloha: Eulerova metoda, Rungovy-Kuttovy metody, vícekrokové metody.

7. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic - okrajová úloha: metoda střelby, diferenční metody řešení okrajové úlohy.

8. Soustavy lineárních DR s konstantními koeficienty: Řešení lineárních soustav pomocí vlastních čísel, vlastních a zobecněných vlastních vektorů.

9. Vektorové pole, trajektorie soustavy diferenciálních rovnic, rovnovážné stavy, fázové portréty lineárních soustav DR v R^1, R^2.

10.Soustavy nelineárních DR: Klasifikace rovnovážných stavů nelineárních soustav. Konstrukce fázových portrétů v rovině. Homokliniky a heterokliniky.

Věta Grobmanova-Hartmanova, uzavřené trajektorie.

11.Základy vektorového a tenzorového počtu. Algebra operátoru nabla. Grennova a Gaussova-Ostrogradského věta.

12.Křivky a plochy: křivkový integrál skalárního a vektorového pole, tečná rovina k ploše, normála plochy, metrický tenzor plochy.

13.Plošný integrál skalárního a vektorového pole, Gaussova a Stokesova věta.

14.Klasifikace lineárních PDR dvou nezávisle proměnných. Rovnice vedení tepla a vlnová rovnice v 1D na konečné oblasti.

Fourierova metoda jejich řešení. Fourierovy řady.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (13.05.2019)

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětů Matematika A a Matematika B vyučovaných na VŠCHT. Výhodou je absolvování kurzu z Numerických metod.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (06.05.2019)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha