PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Programové prostředky pro měření a řízení - M444002
Anglický název: Programming for Measurement and Control
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://tresen.vscht.cz/ufmt/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Záměnnost : N444013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět má za cíl seznámit studenty s vybranými softwarovými prostředky pro měření a řízení. Přavážnou část semestru je probíráno především prostředí NI LabVIEW které je svými vlastnostmi pro studenty VŠCHT Praha zcela vyhovující. Prostředí LabVIEW má v sobě implementován "grafický" programovací jazyk který umožňuje pohodlný a rychlý vývoj aplikací pro měření jak ve výzkumu tak v praxi, zároveň však není příliš složitý a základní práci s ním zvládne i člověk bez znalosti vyšších programovacích jazyků. V rámci přednášek i cvičení jsou probírány i možnosti připojení měřících přístrojů k PC a jejich řízení a čtení naměřených dat.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Základní programové struktury a funkce prostředí NI LabVIEW.

Vytvořit jednoduchý program v prostředí NI LabVIEW.

Způsoby komunikace s měřícími přístroji z laboratorní a průmyslové praxe.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)
Literatura -

Z: Návod k programovému prostředí NI LabVIEW, dostupný v rámci nápovědy integrované v softwaru

Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/ufmt/cs/elektronicke-pomucky.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Vypracovaná samostatná práce na dohodnuté téma.

Absolvování závěrečného testu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)
Sylabus -

1 Úvod do LabVIEW - Virtuální instrumentace - základy

2 LabVIEW - Structures (využití smyček v programu)

3 LabVIEW - Array + Graph (tabulky dat a jejich zobrazení)

4 LabVIEW - Cluster + String (práce s nenumerickými datovými typy)

5 LabVIEW - File I/O + Report (ukládání dat v LabVIEW)

6 LabVIEW - SubVI, Icon/Connector Pane (podprogramy, tvorba exe souborů)

7 LabVIEW - Vision (Obrazová analýza v prostředí LabVIEW)

8 LabVIEW - Komunikace s Matlabem, Mathscript, volání externího kodu (DLL, ActiveX)

9 Sběrnice používané pro sběr dat RS232,RS485,GPIB,LAN. Popis komunikace v LabVIEW - (NI- VISA).

10 Moderní měřící přístroj. Typy dostupných ovladačů měřících přístrojů (VI, IVI,DLL). Postup instalace.

11 Multifunkční měřící karty a jejich použití. LabVIEW - (NI-DAQ)

12 Seznámení s možnostmi dalších prostředí: HP-VEE, LabWindows CVI, ControlPanel

13 IMAQ Vision Builder. Automatická obrazová analýza s využitím prostředí LabVIEW

14 Samostatný projekt

Poslední úprava: Kubová Petra (26.09.2023)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Student v rámci samostatné práce vytvoří program na téma dohodnuté s vyučujícím na začátku semestru. Tento program bude v závěru semestru klasifikován.

Student musí absolvovat závěrečný test s hodnocením minimálně klasifikačním stupněm E.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (09.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha