PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Měření v ochraně životního prostředí - M444007
Anglický název: Measurement in Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kopecká Jitka Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM444007, S444008
Je záměnnost pro: AM444007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět seznamuje studenty s měřicími přístroji a postupy využitelnými v moderním pojetí ochrany a monitoringu životního prostředí. Životní prostředí lze též definovat pomocí tří základních složek – vzduch, voda, půda – jejichž fyzikální i chemické vlastnosti jsou detailně diskutovány. Posluchači se rovněž seznámí se základy oboru meteorologie jakožto vědy popisující stav zemské atmosféry.
Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Základní terminologii měřicí techniky.

Posoudit vhodnost daného měřicího přístroje či metody při monitorování životního prostředí.

Charakterizovat jednotlivé aspekty životního prostředí z pohledu fyzikálních a chemických veličin.

Poslední úprava: Kopecký Dušan (27.04.2018)
Literatura

Z: Bednář J.: Meteorologie: Úvod do studia dějů v zemské atmosféře, 2003, ISBN 80-7178-653-5

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis, 2003, CRC Press, ISBN 0849310830

Abhishek T., Ian W.: Air Pollution: Measurement, Modelling and Mitigation, CRC Press, ISBN-10: 9781498719452

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, 2015, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7418-284-6

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Studijní opory -

Přednášky jsou dostupné po přihlášení na stránkách Ústavu fyziky a měřicí techniky (ufmt.vscht.cz) v sekci Studijní opory.

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Sylabus -

1. Základní terminologie oboru životní prostředí, jeho monitoringu a ochrany

2. Smart City

3. Základní terminologie oboru měřicí technika, vlastnosti měřicích přístrojů

4. Úvod do meteorologie; exkurze

5. Meteorologie: stanovení základních meteorologických veličin; laboratorní úloha

6. Meteorologie: stanovení vedlejších meteorologických veličin

7. Vzduch: základní terminologie, znečištění ovzduší

8. Vzduch: analýza plynných polutantů

9. Vzduch: stanovení pevných částic; exkurze

10. Voda: stanovení fyzikálních vlastností; laboratorní úloha

11. Voda: stanoveních chemického složení

12. Půda: stanovení fyzikálních vlastností

13. Radioaktivita

14. Měření radioaktivity; laboratorní úloha

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Studijní prerekvizity

Fyzika I.

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Vypracování samostatné práce na zadané téma, absolvování laboratorních úloh, závěrečná zkouška v písemné a ústní formě.

Poslední úprava: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 24
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 136 / 140
 
VŠCHT Praha