PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Teorie řízení - M445003
Anglický název: Control Theory
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Vrba Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM445003, N445017, S445017
Je záměnnost pro: AM445003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Teorie řízení se zabývá základními i pokročilejšími principy a metodami zpětnovazebního řízení jednorozměrových lineárních dynamických systémů. Studenti se postupně seznámí s matematickými základy teorie automatického řízení, způsoby modelování řízených soustav i řídicích systémů, analýzou jejich vlastností v časové oblasti, nejdůležitějšími typy zpětnovazebních regulátorů a jejich vlastnostmi, stabilitou regulačních obvodů a základními metodami návrhu zpětnovazebních regulačních obvodů v časové oblasti. Všechny postupy jsou aplikovány při řešení vybraných příkladů. K modelování, analýze a návrhu regulačních obvodů a k řešení příkladů a samostatných projektů je používán výpočetní a vizualizační systém Matlab a jeho Control System Toolbox.
Poslední úprava: Kubová Petra (15.06.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

řešit základní výpočetní a vizualizační úkoly z oblasti automatické řízení v prostředí systému Matlab a Control System Toolboxu

vyšetřovat vlastnosti lineárních t-invariantních dynamických systémů a určovat jejich stabilitu

provést návrh parametrů regulátorů pomocí empirických a integrálních metod, provést návrh stavového regulátoru a diskrétního regulátoru s konečným počtem členů

teoretické závěry ověřovat simulací a analýzou časového chování systémů jeho vizualizací

provést syntézu jednorozměrového regulačního obvodu a pomocí simulačních experimentů zlepšit jeho dynamické vlastnosti

Poslední úprava: Kubová Petra (15.06.2018)
Literatura -

Z: Balátě J.: Automatické řízení. BEN Praha, 2003, 978-80-7300-148-3

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Studijní opory

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=12

http://www.mathworks.com/products/control/

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Sylabus -

1. Matematický popis dynamického systému. Základy Laplaceovy transformace.

2. Vnější popisy dynamických lineárních t-invariantních systémů.

3. Klasifikace dynamických systémů, jejich popis. Statické a dynamické charakteristiky.

4. Vnitřní stavový popis dynamických lineárních systémů. Řešení stavových rovnic.

5. Stabilita systému. Metody vyšetřování stability.

6. Algebra blokových diagramů, výpočty přenosů, zpětnovazební zapojení. Regulační obvod.

7. Základní typy spojitých regulátorů, jejich statické a dynamické charakteristiky. Stabilita RO.

8. Kriteria kvality regulace v časové oblasti.

9. Empirické metody syntézy regulačních obvodů.

10. Optimální nastavení konstant PID regulátoru pomocí integrálních metod a metody optimálního modulu.

11. Návrh stavového regulátoru.Řiditelnost, dosažitelnost.

12. Popis dynamických systémů s diskrétním časem. Z-transformace, vzorkování.

13. Diskrétní regulační obvod. Návrh diskrétního regulátoru podle požadavků na přenos řízení.

14. Návrh diskrétního regulátoru podle požadavků na přenos poruchy.

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Udělení zápočtu: vypracování 3 individuálních projektů

Udělení zkoušky: Test 1 - max 20 bodů, Test 2 - max.60 bodů, ústní zkouška max.20 bodů

Poslední úprava: Mareš Jan (03.10.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha